Ravnoteža u platama

Kao deo Cumminsove kulture liderstva, nastojimo da inspirišemo i ohrabrimo sve zaposlene da iskoriste svoj puni potencijal.

Shvatamo da pristrasnost može stvoriti prepreke za uspeh i napredak pojedinca. Ako se ne prepozna, pristrasnost može negativno uticati na odluke o zapošljavanju, prakse napredovanja i raspodelu plata. Da bismo stvorili okruženje u kojem odluke o talentima nisu pristrasne, naše politike, programi, treninzi i procesi otkrivanja moraju biti efikasni.

Snažno smo posvećeni našim deoničarima i sebi kako bismo dali prioritet kapitalu i smanjenju utvrđenih razlika u platama. Naše politike i procesi kompenzacije osmišljeni su tako da osiguraju da zaposlenici budu jednako plaćeni za suštinski sličan rad. Osiguranje pravičnosti u našim platnim sistemima i ukidanje razlika u platama presudno je za stvaranje okruženja koje omogućava našim zaposlenima da ostvare svoj puni potencijal. Primenjujemo višestruke procese i metode kako bismo osigurali da se pravovremeno i stalno preispituju pravičnost plata i razlike u platama.


Proračun razlike u platama razlikuje se od revizije pravičnosti plate. Organizacija može imati jednake plate, ali opet imati razliku u platama po polovima.

Analiza razlika u platama - Naša analiza razlika u platama izračunava sirovu razliku u platama ili razliku u prosečnim zaradama između muškaraca i žena, ili među rasnim ili etničkim grupama. Razlika u platama najčešće je posledica nedovoljne zastupljenosti demografske grupe na starijim i višim platnim pozicijama. U kompaniji Cummins, uklanjanje razlika u platama deo je naše raznolikosti, jednakosti i rada na inkluziji.

Analiza pravičnosti plaćanja - Naša analiza pravičnosti plate je preciznija statistička analiza koja ispituje jednake plate zaposlenih koji rade sličan posao u različitim grupama zaposlenih. Analiza pravičnosti plate ukazaće na to da li su prakse upravljanja nagradama i talentima rezultirale planiranim ishodom fer i pravične zarade.

 

Izveštavanje o razlici u platama po polovima

U kompaniji Cummins pokrećemo inicijative za povećanje zastupljenosti žena u preduzeću i uvođenje veće rodne ravnoteže u našu radnu snagu na svim nivoima. Eksterni interes za pravednost zarade po polovima je evidentan, jer je nekoliko zemalja u kojima poslujemo donelo propise kojima se nalažu pregledi i izveštavanja o razlikama u platama prema polu.

 

Izveštavanje o razlici u platama po polovima u Ujedinjenom Kraljevstvu

Cummins je u UK u obavezi prema Zakonu o Jednakosti UK 2010 (Informacija o razlici u platama) Uredba 2017 da svake godine objavi zakonom propisan obračun koji pokazuje koliko je velika razlika u platama zaposlenih muškaraca i žena.

Važno je napomenuti da se razlika u platama polova razlikuje od jednakih plata, koje se odnosi na plate muškaraca i žena za jednak rad. Organizacija može imati jednake plate, ali opet imati razliku u platama među polovima. Prosečna razlika u platama polova je razlika u prosečnoj plati po satu za sve žene u odnosu na sve muškarce. Medijana identifikuje srednju tačku populacije. Medijana razlike u platama je razlika između plate po satu žene u srednjoj tački u poređenju sa platom po satu muškarca u srednjoj tački.

Analiza podataka iz 2022. godine pokazuje da imamo malu razliku u platama među polovima u našim Cummins-ovim kompanijama u Ujedinjenom Kraljevstvu. Generalno, razlika u platama je 3.9%, a srednja razlika u platama je 5.7%. Poređenja radi, nacionalna razlika u platama među polovima u svim preduzećima u UK pokazuje da je srednja razlika u platama 14.9% (provizorni iznos Zavoda za statistiku). Postoje neki faktori koji utiču na naše rezultate, uključujući to što imamo manje žena u višim rukovodećim ulogama i manji procenat žena u inženjerskim ulogama.

Možete pročitati više o našem radu na poboljšanju rodne ravnoteže u Izveštaju o razlikama u platama među polovima u kompaniji Cummins u Ujedinjenom Kraljevstvu za 2022. godinu.

Prethodni izveštaji:

 

Index ravnopravnosti polova u Francuskoj

Cummins je u Francuskoj zakonski obavezan da ispuni Indeks ravnopravnosti polova koji daje rezultat od 100.

Rezultat indeksa zasnovan je na skupu bodovanih faktora sa ukupnim mogućim rezultatom od 100. Ovi faktori uključuju razliku u platama, razlike u proporciji između muškaraca i žena koji dobijaju unapređenje ili povišicu, povećanje zarada žena tokom porodiljskog odsustva i žene u top 10 najplaćenijih uloga kompanije.

Cummins u Francuskoj je 2022. godine ostvario ukupni rezultat od 80, svi detalji su u tabeli ispod. Nastavljamo sa radom na poboljšanju i napretku u ovoj oblasti.

 

 

 

  Indikator koji se može izračunati Vrednost indikatora Bodovi Maksimalan broj poena za svaki indikator Maksimalan broj poena za svaki indikator
Razlika u platama između muškaraca i žena sa uporedivim godinama i pozicijama (u procentima) Da 4.6 35 40 40
Mogućnost povećanja plata (procenat) Da 3.1 10 20 20
Šanse za unapređenje (procenata) Da 1.6 15 15 15
Povišice nakon porodiljskog odsustva (procenat) Da 100 15 15 15
Broj žena među najbolje plaćenim 10 zaposlenima Da 2 5 10 10
Izračunljivi pokazatelji ukupno     80   100
Indeks (od 100 poena)     80   100

 

 

Izveštavanje o ravnopravnosti polova na radnom mestu u Australiji

 

 

 

Agencija za ravnopravnost polova na radnom mestu (VGEA) je statutarna agencija australijske vlade koja promoviše i poboljšava ravnopravnost polova na radnom mestu. Svake godine Cummins je dužan da popuni detaljan upitnik koji pruža informacije u vezi sa 6 „pokazatelja ravnopravnosti polova“. Za razliku od Francuske i Velike Britanije, VGEA objavljuje upitnike o ravnopravnosti polova, ali ne i prateće podatke o platama prema polovima. Da biste saznali više o ravnopravnosti polova na radnom mestu u Australiji, posetite www.wgea.gov.au.

 

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.