Polityka prywatności i nota prawna

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób firma Cummins Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „Cummins”, „my”, „nas” lub „nasz”) zbierają, wykorzystują i ujawniają dane osobowe użytkownika oraz dostarczają informacji dotyczących jego praw. Dane osobowe są czasami określane jako dane osobowe, informacje umożliwiające identyfikację osoby lub inne podobne terminy, które oznaczają wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują użytkownika lub które można w uzasadniony sposób powiązać z użytkownikiem lub jego gospodarstwem domowym. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które gromadzimy online i offline, i ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • Witryny internetowe: korzystanie przez użytkownika z tej lub innych witryn internetowych firmy Cummins, które publikują lub zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności;
 • Produkty i usługi: interakcje użytkownika z firmą Cummins w związku z naszymi produktami i/lub usługami, które odnoszą się lub zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności;
 • Partnerzy biznesowi i dostawcy: interakcje użytkownika z nami, jeśli odwiedza nasze obiekty lub w inny sposób komunikuje się z nami w roli przedstawiciela sprzedawcy, dostawcy, usługodawcy lub podmiotu prowadzącego z nami interesy;
 • Narzędzia cyfrowe: korzystanie przez użytkownika z różnych narzędzi cyfrowych (w tym aplikacji) oferowanych przez firmę Cummins w związku z naszymi usługami diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów użytkowych i sprzętu, takich jak Guidanz®, INSITE™, INLINE™, QuickServe® Online itp.

Możemy dostarczać inne lub dodatkowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do innych praktyk w zakresie gromadzenia danych osobowych, które nie wchodzą w zakres niniejszej Polityki prywatności, w którym to przypadku niniejsza Polityka prywatności nie będzie miała zastosowania. Na przykład w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie o pracę na naszych stronach internetowych, zamiast niniejszej Polityki prywatności zastosowanie ma Powiadomienie dla kandydatów dotyczące naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 


Możesz odwiedzać naszą stronę bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednakże, aby firma Cummins mogła świadczyć użytkownikowi określone usługi internetowe lub umożliwiać dostęp do niektórych sekcji naszej witryny internetowej, wymagamy podania pewnych danych osobowych związanych z rodzajem interakcji lub usługi. Na przykład możemy zbierać dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, np. gdy użytkownik zakupi produkt, zarejestruje produkt, prześle zgłoszenie, odpowie na ogłoszenie o pracę, weźmie udział w ankiecie lub przeprowadzi z nami transakcję biznesową. Możemy również zbierać dane osobowe użytkowników od innych stron, takich jak nasi dostawcy usług, wykonawcy, podmioty przetwarzające i inne.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • dane umożliwiające identyfikację użytkownika, np. imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres protokołu internetowego, unikatowy identyfikator i inne podobne dane osobowe;
 • relację biznesową użytkownika z firmą Cummins (klient, partner biznesowy, sprzedawca, usługodawca lub dostawca);
 • Informacje handlowe, takie jak historia zakupów, historia płatności i faktur, informacje finansowe, zainteresowanie konkretnymi produktami lub usługami, informacje o gwarancji, historia serwisu, zainteresowanie produktami lub usługami, numer VIN zakupionych silników/agregatów prądotwórczych, dane identyfikacyjne dealera i/lub centrów serwisowych;
 • rejestrację użytkownika w dowolnej z naszych usług, takich jak newsletter, subskrypcja e-maili, udział w ankiecie lub innej podobnej oferowanej usłudze;
 • interakcje online lub offline użytkownika z firmą Cummins, takie jak polubienia i opinie w portalach społecznościowych lub kontakt z naszymi centrami telefonicznej obsługi klienta;
 • korzystanie przez użytkownika z pojazdów użytkowych lub sprzętu zawierającego aktywowane urządzenia telematyczne, które przesyłają do firmy Cummins informacje związane z prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją pojazdu lub sprzętu, na którym są zainstalowane, takie jak identyfikatory pojazdu lub sprzętu, kody usterek i podobne informacje dotyczące działania, daty i godziny, dokładne dane geolokalizacyjne (do oceny warunków drogowych i podobnych czynników wpływających na wydajność) oraz informacje o hamowaniu i prędkości. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą informacją o ochronie danych telematycznych dla pojazdów i urządzeń lub agregatów prądotwórczych.
 • ograniczone dane osobowe użytkownika uzyskane za pomocą naszych narzędzi i aplikacji cyfrowych, oferowanych przez firmę Cummins w związku z naszymi usługami diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów użytkowych i sprzętu, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, narzędzia i/lub aplikacje, z których użytkownik korzysta online i/lub za pośrednictwem aplikacji, identyfikatorów pojazdów i/lub sprzętu, dokładnych danych geolokalizacyjnych (w celu pomocy w naprawie, wsparcia i planowania naprawy), szczegółów płatności. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniżej zamieszczoną Informacją o ochronie danych osobowych pozyskiwanych za pomocą narzędzi cyfrowych.

Firma Cummins oraz inne podmioty, które kontrolują gromadzenie danych osobowych, używa technologii śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web, w celu gromadzenia informacji o użytkowniku. Więcej informacji na temat plików cookie oraz tego, jak je wyłączyć, można znaleźć w naszym Oświadczeniu o wykorzystywaniu plików cookie

Możemy uzyskiwać informacje lub wyciągać wnioski na temat użytkownika na podstawie gromadzonych przez nas danych. Na przykład możemy wywnioskować przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie jego adresu IP lub chęć zakupienia przez użytkownika określonych produktów na podstawie jego zachowania podczas przeglądania strony i wcześniejszych zakupów.


Firma Cummins może wykorzystywać wyżej określone kategorie danych osobowych w następujących celach:

 • do zarządzania i wspierania interakcji użytkownika z nami, takich jak odpowiadanie na pytania użytkownika dotyczące naszych produktów lub usług, przetwarzanie zamówień lub zwrotów, rejestrowanie użytkownika w usługach na jego żądanie lub podobne działania, które są odpowiedzią na jego prośbę lub odnoszą się do naszej działalności biznesowej;
 • do zarządzania i poprawy jakości naszych produktów, usług, stron internetowych, interakcji w mediach społecznościowych i naszych ofert;
 • do zarządzania świadczonymi przez nas usługami telematycznymi oraz ich ulepszania;
 • do zarządzania świadczonymi przez nas usługami związanymi z naszymi narzędziami cyfrowymi oraz ich ulepszania;
 • do wspierania i ulepszania naszych relacji z klientami, na przykład poprzez gromadzenie informacji i interakcję z użytkownikiem w odniesieniu do innych produktów i usług, które mogą go interesować, w oparciu o jego preferencje;
 • do prowadzenia transakcji biznesowych z naszymi partnerami i dostawcami usług;
 • do wysyłania użytkownikowi powiadomień technicznych, alertów dotyczących bezpieczeństwa oraz wiadomości dotyczących wsparcia i administracyjnych;
 • do monitorowania i analizowania trendów, sposobu korzystania i działań związanych z naszymi usługami;
 • do wykrywania, badania i zapobiegania incydentom związanym z bezpieczeństwem oraz innym szkodliwym, oszukańczym, zwodniczym lub nielegalnym działaniom oraz do ochrony praw i własności firmy Cummins i stron trzecich;
 • do identyfikowania i naprawiania błędów w naszych usługach;
 • do przestrzegania i wypełnienia stosownych zobowiązań prawnych, finansowych, eksportowych, regulacyjnych oraz dotyczących zgodności z przepisami;
 • do realizacji wszelkich innych celów opisanych w momencie gromadzenia danych osobowych.

 

Ujawniamy dane osobowe w następujących okolicznościach lub w sposób opisany w niniejszej Polityce:

 • naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym: możemy ujawnić dane osobowe użytkownika naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług. Firma Cummins z wyprzedzeniem dokonuje oceny tych usługodawców, wykonawców i podmiotów przetwarzających, aby upewnić się, że są oni w stanie zapewnić podobny poziom ochrony danych, a także wymaga od nich podpisania umowy o zakazie wykorzystywania danych osobowych do jakichkolwiek niepowiązanych celów oraz ich sprzedaży, jak i udostępniania.
 • Sprzedaż danych osobowych stronom trzecim: Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy Twoich danych osobowych za wynagrodzenie pieniężne ani dla zysku.
 • ujawnianie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych: możemy ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne z obowiązującym prawem lub postępowaniem sądowym bądź jest wymagane przez prawo i obejmuje zgodne z prawem żądania władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że działania użytkownika są niezgodne z naszymi umowami użytkownika lub zasadami użytkowania lub jeśli uważamy, że użytkownik naruszył prawo bądź jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy Cummins, naszych użytkowników, opinii publicznej lub stron trzecich.
 • Ujawnianie informacji doradcom i prawnikom: w razie potrzeby możemy ujawnić dane osobowe naszym prawnikom i innym profesjonalnym doradcom, aby uzyskać poradę lub w inny sposób chronić nasze interesy biznesowe i zarządzać nimi.
 • ujawnianie danych osobowych podczas zmiany własności firmy: możemy ujawnić dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • wśród naszych firm stowarzyszonych i innych: dane osobowe są ujawniane pomiędzy firmą Cummins a naszymi obecnymi i przyszłymi podmiotami macierzystymi, podmiotami stowarzyszonymi i spółkami zależnymi oraz innymi firmami znajdującymi się pod wspólną kontrolą i własnością. W przypadku, gdy dane osobowe są ujawniane spółkom z naszej grupy lub wspierającym nas partnerom zewnętrznym, wymagamy od nich (jak również od ich podwykonawców) zapewnienia zasadniczo równoważnego poziomu ochrony tych danych.
 • za zgodą użytkownika: ujawniamy dane osobowe za zgodą użytkownika lub na jego polecenie.
 • ujawnianie danych nieosobowych: możemy ujawnić zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację informacje, których nie można racjonalnie wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest różna w zależności od celu (celów) gromadzenia danych. Może to być:

 • Zgoda, np. zarządzanie naszymi usługami lub odpowiadanie na zapytania użytkowników strony internetowej;
 • Realizacja umowy (np. zarządzanie dostępem użytkownika do konta klienta lub dostawcy, przetwarzanie i śledzenie zgłoszeń serwisowych i zamówień);
 • Wypełnianie zobowiązań biznesowych lub prawnych wymaganych przez prawo, np. przechowywanie faktur zakupu lub usługi); lub
 • Nasze prawnie uzasadnione interesy, takie jak ulepszanie naszych produktów, usług lub strony internetowej, zapobieganie nadużyciom lub oszustwom, zabezpieczanie naszej strony internetowej lub innego oprogramowania bądź własności firmy Cummins lub dostosowywanie naszych przekazów.


Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których pierwotnie zostały zebrane oraz do innych uzasadnionych celów biznesowych, w tym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub innych zobowiązań w zakresie zgodności. Więcej informacji na temat przechowywania przez nas danych osobowych można znaleźć kontaktując się z działem [email chroniony].

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!