Polityka prywatności i nota prawna

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób firma Cummins Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „Cummins”, „my”, „nas” lub „nasz”) zbierają, wykorzystują i ujawniają dane osobowe użytkownika oraz dostarczają informacji dotyczących jego praw. Dane osobowe są czasami określane jako dane osobowe, informacje umożliwiające identyfikację osoby lub inne podobne terminy, które oznaczają wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują użytkownika lub które można w uzasadniony sposób powiązać z użytkownikiem lub jego gospodarstwem domowym. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które gromadzimy online i offline, i ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • Witryny internetowe: korzystanie przez użytkownika z tej lub innych witryn internetowych firmy Cummins, które publikują lub zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności;
 • Produkty i usługi: interakcje użytkownika z firmą Cummins w związku z naszymi produktami i/lub usługami, które odnoszą się lub zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności;
 • Partnerzy biznesowi i dostawcy: interakcje użytkownika z nami, jeśli odwiedza nasze obiekty lub w inny sposób komunikuje się z nami w roli przedstawiciela sprzedawcy, dostawcy, usługodawcy lub podmiotu prowadzącego z nami interesy;
 • Narzędzia cyfrowe: korzystanie przez użytkownika z różnych narzędzi cyfrowych (w tym aplikacji) oferowanych przez firmę Cummins w związku z naszymi usługami diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów użytkowych i sprzętu, takich jak Guidanz®, INSITE™, INLINE™, QuickServe® Online itp.

Możemy dostarczać inne lub dodatkowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do innych praktyk w zakresie gromadzenia danych osobowych, które nie wchodzą w zakres niniejszej Polityki prywatności, w którym to przypadku niniejsza Polityka prywatności nie będzie miała zastosowania. Na przykład w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie o pracę na naszych stronach internetowych, zamiast niniejszej Polityki prywatności zastosowanie ma Powiadomienie dla kandydatów dotyczące naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Spis treści

Źródło i rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych
Możesz odwiedzać naszą stronę bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednakże, aby firma Cummins mogła świadczyć użytkownikowi określone usługi internetowe lub umożliwiać dostęp do niektórych sekcji naszej witryny internetowej, wymagamy podania pewnych danych osobowych związanych z rodzajem interakcji lub usługi. Na przykład możemy zbierać dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, np. gdy użytkownik zakupi produkt, zarejestruje produkt, prześle zgłoszenie, odpowie na ogłoszenie o pracę, weźmie udział w ankiecie lub przeprowadzi z nami transakcję biznesową. Możemy również zbierać dane osobowe użytkowników od innych stron, takich jak nasi dostawcy usług, wykonawcy, podmioty przetwarzające i inne.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • dane umożliwiające identyfikację użytkownika, np. imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres protokołu internetowego, unikatowy identyfikator i inne podobne dane osobowe;
 • relację biznesową użytkownika z firmą Cummins (klient, partner biznesowy, sprzedawca, usługodawca lub dostawca);
 • Informacje handlowe, takie jak historia zakupów, historia płatności i faktur, informacje finansowe, zainteresowanie konkretnymi produktami lub usługami, informacje o gwarancji, historia serwisu, zainteresowanie produktami lub usługami, numer VIN zakupionych silników/agregatów prądotwórczych, dane identyfikacyjne dealera i/lub centrów serwisowych;
 • rejestrację użytkownika w dowolnej z naszych usług, takich jak newsletter, subskrypcja e-maili, udział w ankiecie lub innej podobnej oferowanej usłudze;
 • interakcje online lub offline użytkownika z firmą Cummins, takie jak polubienia i opinie w portalach społecznościowych lub kontakt z naszymi centrami telefonicznej obsługi klienta;
 • korzystanie przez użytkownika z pojazdów użytkowych lub sprzętu zawierającego aktywowane urządzenia telematyczne, które przesyłają do firmy Cummins informacje związane z prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją pojazdu lub sprzętu, na którym są zainstalowane, takie jak identyfikatory pojazdu lub sprzętu, kody usterek i podobne informacje dotyczące działania, daty i godziny, dokładne dane geolokalizacyjne (do oceny warunków drogowych i podobnych czynników wpływających na wydajność) oraz informacje o hamowaniu i prędkości. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą informacją o ochronie danych telematycznych dla pojazdów i urządzeń lub agregatów prądotwórczych.
 • ograniczone dane osobowe użytkownika uzyskane za pomocą naszych narzędzi i aplikacji cyfrowych, oferowanych przez firmę Cummins w związku z naszymi usługami diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów użytkowych i sprzętu, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, narzędzia i/lub aplikacje, z których użytkownik korzysta online i/lub za pośrednictwem aplikacji, identyfikatorów pojazdów i/lub sprzętu, dokładnych danych geolokalizacyjnych (w celu pomocy w naprawie, wsparcia i planowania naprawy), szczegółów płatności. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniżej zamieszczoną Informacją o ochronie danych osobowych pozyskiwanych za pomocą narzędzi cyfrowych.

Firma Cummins oraz inne podmioty, które kontrolują gromadzenie danych osobowych, używa technologii śledzenia, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web, w celu gromadzenia informacji o użytkowniku. Więcej informacji na temat plików cookie oraz tego, jak je wyłączyć, można znaleźć w naszym Oświadczeniu o wykorzystywaniu plików cookie

Możemy uzyskiwać informacje lub wyciągać wnioski na temat użytkownika na podstawie gromadzonych przez nas danych. Na przykład możemy wywnioskować przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie jego adresu IP lub chęć zakupienia przez użytkownika określonych produktów na podstawie jego zachowania podczas przeglądania strony i wcześniejszych zakupów.

Cele wykorzystywania danych osobowych
Firma Cummins może wykorzystywać wyżej określone kategorie danych osobowych w następujących celach:

 • do zarządzania i wspierania interakcji użytkownika z nami, takich jak odpowiadanie na pytania użytkownika dotyczące naszych produktów lub usług, przetwarzanie zamówień lub zwrotów, rejestrowanie użytkownika w usługach na jego żądanie lub podobne działania, które są odpowiedzią na jego prośbę lub odnoszą się do naszej działalności biznesowej;
 • do zarządzania i poprawy jakości naszych produktów, usług, stron internetowych, interakcji w mediach społecznościowych i naszych ofert;
 • do zarządzania świadczonymi przez nas usługami telematycznymi oraz ich ulepszania;
 • do zarządzania świadczonymi przez nas usługami związanymi z naszymi narzędziami cyfrowymi oraz ich ulepszania;
 • do wspierania i ulepszania naszych relacji z klientami, na przykład poprzez gromadzenie informacji i interakcję z użytkownikiem w odniesieniu do innych produktów i usług, które mogą go interesować, w oparciu o jego preferencje;
 • do prowadzenia transakcji biznesowych z naszymi partnerami i dostawcami usług;
 • do wysyłania użytkownikowi powiadomień technicznych, alertów dotyczących bezpieczeństwa oraz wiadomości dotyczących wsparcia i administracyjnych;
 • do monitorowania i analizowania trendów, sposobu korzystania i działań związanych z naszymi usługami;
 • do wykrywania, badania i zapobiegania incydentom związanym z bezpieczeństwem oraz innym szkodliwym, oszukańczym, zwodniczym lub nielegalnym działaniom oraz do ochrony praw i własności firmy Cummins i stron trzecich;
 • do identyfikowania i naprawiania błędów w naszych usługach;
 • do przestrzegania i wypełnienia stosownych zobowiązań prawnych, finansowych, eksportowych, regulacyjnych oraz dotyczących zgodności z przepisami;
 • do realizacji wszelkich innych celów opisanych w momencie gromadzenia danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe w następujących okolicznościach lub w sposób opisany w niniejszej Polityce:

 • naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym: możemy ujawnić dane osobowe użytkownika naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług. Firma Cummins z wyprzedzeniem dokonuje oceny tych usługodawców, wykonawców i podmiotów przetwarzających, aby upewnić się, że są oni w stanie zapewnić podobny poziom ochrony danych, a także wymaga od nich podpisania umowy o zakazie wykorzystywania danych osobowych do jakichkolwiek niepowiązanych celów oraz ich sprzedaży, jak i udostępniania.
 • sprzedaż danych osobowych stronom trzecim: nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim.
 • udostępnianie danych osobowych do celów reklamy ukierunkowanej: nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.
 • ujawnianie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych: możemy ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że ujawnienie jest zgodne z obowiązującym prawem lub postępowaniem sądowym bądź jest wymagane przez prawo i obejmuje zgodne z prawem żądania władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że działania użytkownika są niezgodne z naszymi umowami użytkownika lub zasadami użytkowania lub jeśli uważamy, że użytkownik naruszył prawo bądź jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy Cummins, naszych użytkowników, opinii publicznej lub stron trzecich.
 • Ujawnianie informacji doradcom i prawnikom: w razie potrzeby możemy ujawnić dane osobowe naszym prawnikom i innym profesjonalnym doradcom, aby uzyskać poradę lub w inny sposób chronić nasze interesy biznesowe i zarządzać nimi.
 • ujawnianie danych osobowych podczas zmiany własności firmy: możemy ujawnić dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • wśród naszych firm stowarzyszonych i innych: dane osobowe są ujawniane pomiędzy firmą Cummins a naszymi obecnymi i przyszłymi podmiotami macierzystymi, podmiotami stowarzyszonymi i spółkami zależnymi oraz innymi firmami znajdującymi się pod wspólną kontrolą i własnością. W przypadku, gdy dane osobowe są ujawniane spółkom z naszej grupy lub wspierającym nas partnerom zewnętrznym, wymagamy od nich (jak również od ich podwykonawców) zapewnienia zasadniczo równoważnego poziomu ochrony tych danych.
 • za zgodą użytkownika: ujawniamy dane osobowe za zgodą użytkownika lub na jego polecenie.
 • ujawnianie danych nieosobowych: możemy ujawnić zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację informacje, których nie można racjonalnie wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest różna w zależności od celu (celów) gromadzenia danych. Może to być:

 • Zgoda, np. zarządzanie naszymi usługami lub odpowiadanie na zapytania użytkowników strony internetowej;
 • Realizacja umowy (np. zarządzanie dostępem użytkownika do konta klienta lub dostawcy, przetwarzanie i śledzenie zgłoszeń serwisowych i zamówień);
 • Wypełnianie zobowiązań biznesowych lub prawnych wymaganych przez prawo, np. przechowywanie faktur zakupu lub usługi); lub
 • Nasze prawnie uzasadnione interesy, takie jak ulepszanie naszych produktów, usług lub strony internetowej, zapobieganie nadużyciom lub oszustwom, zabezpieczanie naszej strony internetowej lub innego oprogramowania bądź własności firmy Cummins lub dostosowywanie naszych przekazów.

Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których pierwotnie zostały zebrane oraz do innych uzasadnionych celów biznesowych, w tym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub innych zobowiązań w zakresie zgodności. Więcej informacji na temat przechowywania przez nas danych osobowych można znaleźć kontaktując się z działem [email chroniony].

Ochrona danych użytkownika
Firma Cummins wdrożyła odpowiednie praktyki fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które pomagają chronić i zabezpieczać gromadzone przez nas informacje online przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą. Obejmuje to odpowiednie zabezpieczenia dla klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem naszych stron internetowych, a także osób, które rejestrują się w naszych programach. Przyjęte przez nas zabezpieczenia są współmierne do wrażliwości informacji i są aktualizowane w miarę potrzeb w celu uwzględnienia zmieniających się zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.​​​​​​​

Dzieci
Ta strona internetowa nie jest przeznaczona ani skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat. Ponadto nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli dowiemy się, że omyłkowo zebraliśmy jakiekolwiek informacje od osób poniżej 13. roku życia lub poniżej granicy wieku w kraju, w którym mieszka dziecko, usuniemy je natychmiast, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przechowywania będzie wymagało obowiązujące prawo.

Transgraniczne transfery danych osobowych
Jako organizacja globalna, Cummins przekazuje i przechowuje niektóre z gromadzonych przez siebie danych osobowych poza krajem ich pochodzenia. Może to obejmować przekazywanie danych osobom trzecim wspierającym nas w innych krajach, jak również przechowywanie danych w chmurze. Osoby mieszkające poza granicami Stanów Zjednoczonych powinny mieć świadomość, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych różnią się w poszczególnych krajach i nie zawsze zapewniają taki sam poziom ochrony, jak przepisy obowiązujące w ich kraju. Niemniej jednak firma Cummins przyjęła środki mające na celu, iż transgraniczne przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Środki te obejmują oceny podmiotu odbierającego dane, a także obowiązujących przepisów kraju przyjmującego je, aby upewnić się, że odbiorca jest w stanie zapewnić adekwatny poziom ochrony danych oraz także zawarcie odpowiednich umów pisemnych z odbierającym dane potwierdzających to zobowiązanie. Firma Cummins opiera się na Standardowych klauzulach umownych UE lub równoważnym mechanizmie przekazywania danych w odniesieniu do tych transferów, a także wprowadziła podobne mechanizmy w odniesieniu do transferów między spółkami należącymi do naszej grupy.

Certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności UE-USA (E.U.-U.S. Privacy Shield)
Firma Cummins przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich i danych osobowych klientów. Jednak, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 311/18 („Schrems II”), firma Cummins przestała polegać na ramach Tarczy Prywatności jako podstawie prawnej w sprawie przekazywania danych osobowych. Niemniej jednak Cummins nadal zachowuje certyfikat zgodności z tymi ramami w ramach ogólnego zobowiązania firmy do zapewniania zgodnych i odpowiedzialnych praktyk ochrony danych w krajach, w których działa. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć nasz certyfikat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list lub zapoznania się z naszą Informacją o Tarczy Prywatności.

Dokładność danych osobowych
Podejmujemy rozsądne działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika są dokładne i aktualne. Zachęcamy również osoby, które powierzyły nam swoje dane, do ich aktualizacji (np. w przypadku zmiany adresu e-mail, adresu lub numeru telefonu), a także do aktualizacji preferencji kontaktowych (np. w odniesieniu do naszych produktów lub usług oraz częstotliwości kontaktów), tak abyśmy mieli w bazie poprawne informacje o użytkowniku i abyśmy mogli dostosować nasze usługi do jego oczekiwań i potrzeb. Zachęcamy do skontaktowania się z nami pod adresem care.cummins.com w celu aktualizacji informacji lub preferencji.

Prawa osób niepełnosprawnych
Cummins zapewnia wiele sposobów komunikacji w celu zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz umożliwienia wszystkim skutecznej komunikacji. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na www.cummins.com/cummins-care.

Ochrona i przestrzeganie praw jednostki
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Cummins stosuje procesy mające na celu ochronę praw osób fizycznych w odniesieniu do gromadzonych na ich temat danych osobowych. Obejmuje to na przykład prawo do uzyskania informacji o danych, które przechowujemy na temat użytkownika lub uzyskania ich kopii, a także ograniczone prawa do zmiany danych, żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto oferujemy osobom fizycznym prawo do wycofania zgody na udział w naszych programach marketingowych i handlowych oraz ofertach w dowolnym momencie. W tym celu lub w celu skorzystania z któregokolwiek z tych innych praw można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub pisząc do nas na adres Cummins Inc. Global Headquarters, 500 Jackson Street, Columbus, IN USA 47201. Cummins może poprosić użytkownika o dodatkową weryfikację, jak również o bardziej opisowe informacje dotyczące interakcji użytkownika z firmą, w celu przetworzenia i odpowiedzi na wniosek użytkownika bez przekazywania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Poniżej znajdują się sekcje dotyczące poszczególnych krajów lub regionów, w których opisano dodatkowe prawa, które mogą mieć zastosowanie w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika.

Informacja dla użytkowników w Europie

Ta sekcja dotyczy użytkowników znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, którym zgodnie z przepisamy w zakresie ochrony prywatności tych krajów i regionów przysługują określone prawa i zabezpieczenia. Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma Cummins. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Kontakt”".

Wnioski podmiotów danych

Z pewnymi ograniczeniami, użytkownik ma następujące prawa:

 • Prawo do informacji: użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o tym, jak wykorzystujemy jego dane osobowe i jakie ma prawa;
 • Prawo dostępu: użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, które Cummins przechowuje na jego temat;
 • Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne i / lub uzupełnienia, jeśli są one niekompletne;
 • Prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym: użytkownik ma prawo do usunięcia lub wykasowania swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że nie jest to prawo bezwzględne, ponieważ możemy mieć prawne lub uzasadnione powody do zatrzymania danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: w każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub z naszej bezpośredniej komunikacji marketingowej. Użytkownik może to zrobić poprzez kliknięcie linku „unsubscribe"”w każdej wiadomości e-mail lub komunikacji, którą wysyłamy do użytkownika. Użytkownik może również poprosić o otrzymywanie niespersonalizowanych informacji o naszych produktach i usługach;
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody: Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych, gdy takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; oraz
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do przenoszenia, kopiowania lub przekazywania danych z naszej bazy danych do innej. Dotyczy to wyłącznie przekazanych przez użytkownika danych, których przetwarzanie opiera się na umowie lub jego zgodzie, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], aby skorzystać z tych praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pytania lub skargi
W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać, użytkownik może mieć prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych w miejscu zamieszkania. Dane kontaktowe lokalnego organu ochrony danych można znaleźć, korzystając z poniższych linków:

Dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii: https://ico.org.uk/global/contact-us/
Dla użytkowników w Szwajcarii: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Informacja dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych w stanach Kalifornia, Kolorado, Wirginia, Utah i Connecticut

Ta sekcja zawiera dodatkowe informacje dla mieszkańców stanów Kalifornia, Kolorado, Wirginia, Utah i Connecticut dotyczące naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika do prywatności.

Kalifornia: Podsumowanie wcześniejszych 12-miesięcznych praktyk obsługi danych osobowych
Poniżej przedstawiamy zestawienie naszych poprzednich 12-miesięcznych praktyk obsługi danych osobowych. Więcej na temat gromadzonych przez nas danych osobowych w momencie ich gromadzenia oraz przed ich gromadzeniem można znaleźć w sekcjach Źródło i rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych, Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych. Należy pamiętać, że nasze wcześniejsze 12-miesięczne praktyki są podobne do naszych obecnych praktyk obsługi danych osobowych.

Kategorie danych osobowych

Źródło

Biznesowy lub handlowy cel przetwarzania i ujawniania oraz odbiorcy danych osobowych

dane umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres protokołu internetowego, unikatowy identyfikator i inne podobne dane osobowe

użytkownik lub jego firma

Sprzedaż

Nie sprzedajemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Udostępnianie do celów reklamy ukierunkowanej

Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.

dostawcy usług / wykonawcy / podmioty przetwarzające

Możemy ujawnić te dane osobowe naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług.

Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zależnym od kontekstu, w jakim zostały nam przekazane (np. prowadzenie z nami transakcji biznesowych lub korzystanie z naszych produktów i usług, takich jak usługi telematyczne, połączone rozwiązania czy narzędzia cyfrowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych.

wszelkie dane osobowe określone w § 1798.80(e) Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, takie jak imię i nazwisko, podpis, adres, numer telefonu oraz informacje finansowe

 

użytkownik lub jego firma

 

Sprzedaż

 

Nie sprzedajemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Udostępnianie do celów reklamy ukierunkowanej

Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.

dostawcy usług / wykonawcy / podmioty przetwarzające

Możemy ujawnić te dane osobowe naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług.

Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zależnym od kontekstu, w jakim zostały nam przekazane (np. prowadzenie z nami transakcji biznesowych lub korzystanie z naszych produktów i usług, takich jak usługi telematyczne, połączone rozwiązania czy narzędzia cyfrowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych.

 

informacje handlowe, takie jak historia zakupów, historia płatności i faktur, zainteresowanie konkretnymi produktami lub usługami, informacje o gwarancji, historia serwisu, zainteresowanie produktami lub usługami, numer VIN zakupionych silników/agregatów prądotwórczych, dane identyfikacyjne dealera i/lub centrów serwisowych

użytkownik lub jego firma

Sprzedaż

Nie sprzedajemy tych danych osobowych stronom trzecim.

 

Udostępnianie do celów reklamy ukierunkowanej

Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.

 

dostawcy usług / wykonawcy / podmioty przetwarzające

Możemy ujawnić te dane osobowe naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zależnym od kontekstu, w jakim zostały nam przekazane (np. prowadzenie z nami transakcji biznesowych lub korzystanie z naszych produktów i usług, takich jak usługi telematyczne, połączone rozwiązania czy narzędzia cyfrowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych.

Internet lub inne informacje o aktywności w sieci elektronicznej, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z naszymi stronami internetowymi i usługami.

użytkownik lub jego firma

Sprzedaż

Nie sprzedajemy tych danych osobowych stronom trzecim.

 

Udostępnianie do celów reklamy ukierunkowanej

Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.

 

dostawcy usług / wykonawcy / podmioty przetwarzające

Możemy ujawnić te dane osobowe naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zależnym od kontekstu, w jakim zostały nam przekazane (np. prowadzenie z nami transakcji biznesowych lub korzystanie z naszych produktów i usług, takich jak usługi telematyczne, połączone rozwiązania czy narzędzia cyfrowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych.

dane geolokalizacyjne

użytkownik lub jego pojazd bądź urządzenie

Sprzedaż

Nie sprzedajemy tych danych osobowych stronom trzecim.

 

Udostępnianie do celów reklamy ukierunkowanej

Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.

 

dostawcy usług / wykonawcy / podmioty przetwarzające

Możemy ujawnić te dane osobowe naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zależnym od kontekstu, w jakim zostały nam przekazane (np. prowadzenie z nami transakcji biznesowych lub korzystanie z naszych produktów i usług, takich jak usługi telematyczne, połączone rozwiązania czy narzędzia cyfrowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych.

Wnioski wyciągnięte z wszelkich określonych tu informacji.

użytkownik

Sprzedaż

Nie sprzedajemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Udostępnianie do celów reklamy ukierunkowanej

Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.

dostawcy usług / wykonawcy / podmioty przetwarzające

Możemy ujawnić te dane osobowe naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług.

Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zależnym od kontekstu, w jakim zostały nam przekazane (np. prowadzenie z nami transakcji biznesowych lub korzystanie z naszych produktów i usług, takich jak usługi telematyczne, połączone rozwiązania czy narzędzia cyfrowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych.

wrażliwe dane osobowe, np. informacje finansowe

użytkownik lub jego firma

Sprzedaż

Nie sprzedajemy tych danych osobowych stronom trzecim.

 

Udostępnianie do celów reklamy ukierunkowanej

Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim do celów reklamy ukierunkowanej.

dostawcy usług / wykonawcy / podmioty przetwarzające

Możemy ujawnić te dane osobowe naszym dostawcom usług, wykonawcom i podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty wspierające nas w obsłudze naszych stron internetowych, zarządzające bezpieczeństwem IT, centra danych lub usługi w chmurze, usługi komunikacyjne, media społecznościowe, podmioty współpracujące z nami w odniesieniu do naszych produktów i usług, takie jak dealerzy, dystrybutorzy, centra serwisowe i partnerzy telematyczni, a także podmioty wspierające nas w świadczeniu innego rodzaju usług.

Cel przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zależnym od kontekstu, w jakim zostały nam przekazane (np. prowadzenie z nami transakcji biznesowych lub korzystanie z naszych produktów i usług, takich jak usługi telematyczne, połączone rozwiązania czy narzędzia cyfrowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Cele wykorzystywania danych osobowych oraz Ujawnianie danych osobowych.

Sprzedaż lub udostępnianie danych osobowych
Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim. Ponadto świadomie nie sprzedajemy, nie udostępniamy, nie wykorzystujemy do celów reklamy ukierunkowanej, ani nie ujawniamy danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Należy zwrócić uwagę, że nie umieszczamy plików cookies ani innych plików śledzących, które stanowiłyby sprzedaż danych osobowych lub udostępnianie danych osobowych w celu ukierunkowanej reklamy. Dotyczy użytkowników z Kalifornii, Kolorado, W virginia, Norfolk i Connecticut.

Wrażliwe dane osobowe
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych niektóre rodzaje danych osobowych są uważane za "wrażliwe" i wymagają dodatkowych praw i zobowiązań w zakresie prywatności. Firma Cummins gromadzi dokładne dane geolokalizacyjne oraz informacje finansowe, które zgodnie z przepisami w zakresie ochronie prywatności mogą być uważane za wrażliwe dane osobowe. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę zanim przetworzymy Twoje wrażliwe dane osobowe. Będziemy również wykorzystywać Twoje wrażliwe dane osobowe wyłącznie w ograniczonych celach, na przykład do wykonywania usług lub dostarczania oczekiwanych towarów lub usług; w celu zapobiegania, wykrywania i badania przypadków naruszenia zabezpieczeń; opieranie się złośliwym, zwodniczym, nieuczciwym lub nielegalnym działaniom skierowanym do przedsiębiorstwa oraz ściganie osób odpowiedzialnych za te działania; lub w celu weryfikacji lub zachowania jakości lub bezpieczeństwa naszych produktów, usług lub urządzeń.

Prawa użytkownika
Przepisy dotyczące ochrony prywatności danych nadają konsumentom mieszkającym w Kalifornii, Kolorado, w stanie Wirginia, Norfolk i Connecticut pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych, z pewnymi wyjątkami. Jeśli jesteś mieszkańcem jednego z tych stanów, ta sekcja dotyczy Ciebie. Z pewnymi ograniczeniami, możesz mieć następujące prawa:

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia wszelkich danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat.
 2. Prawo do skorygowania danych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.
 3. Prawo do informacji i dostępu. Użytkownik ma prawo do potwierdzenia przetwarzania oraz wiedzy oraz dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych, w tym kategorii danych osobowych, kategorii źródeł, z których dane osobowe są gromadzone, celów biznesowych lub handlowych ich gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, kategorii osób trzecich, którym ujawniamy dane osobowe, oraz określone dane osobowe, które zebraliśmy na jego temat. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne, użytkownik ma prawo do otrzymania tych informacji w przenośnym i użytkowym formacie, który umożliwia przekazywanie danych osobowych osobie bez przeszkód.
 4. Prawo do rezygnacji z profilowania. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z przetwarzania swoich danych osobowych w celu profilowania w procesie podejmowania decyzji, które przynoszą konsumentowi skutki prawne lub podobnie znaczące, w tym dostęp do zautomatyzowanej technologii podejmowania decyzji i profilowania firmy Cummins.
 5. Prawa związane z udostępnianiem ukierunkowanej reklamy lub sprzedaży. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych w celu ukierunkowanej reklamy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych. Jednakże, w ramach dodatkowego zabezpieczenia, możesz skontaktować się z Cummins i poprosić o dodanie siebie do rejestru "Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj", aby Twoje dane osobowe nie stały sę (nieumyślnie) przedmiotem sprzedaży lub udostępnienia w przyszłości. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, klikając tutaj lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email chroniony].
 6. Prawa związane z wrażliwymi danymi osobowymi lub danymi. Przepisy dotyczące ochrony prywatności danych mogą zapewnić dodatkową ochronę wrażliwych danych osobowych lub danych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wrażliwe dane osobowe.
 7. Prawo do braku dyskryminacji. Użytkownik ma prawo nie być dyskryminowany za egzekwowanie jakichkolwiek swoich praw do prywatności. Z naszej strony obejmuje to niepodejmowanie następujących działań: (a) odmowa zwrotu towarów lub usług; (b) pobieranie od klientów różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym za pomocą zniżek lub innych świadczeń lub nadużyć; (c) zapewnianie innego poziomu lub jakości towarów lub usług; (d) zapewnianie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom, lub jakość towarów lub usług; oraz (e) odwet wobec użytkownika za egzekwowanie jego praw do prywatności.
 8. Prawo do odwołania się. Jeśli nie postanowimy podjąć działań w odpowiedzi na skorzystanie przez ciebie z prawa do prywatności, poinformujemy Cię o powodu odrzucenia Twojej prośby i dostarczymy Ci instrukcje, jak odwołać się od decyzji.

Instrukcje dotyczące korzystania z praw do prywatności
Możesz skorzystać ze swoich praw do prywatności, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 1-800-CUMMINS, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email chronionyy], lub wypełniając poniższe formularze internetowe. W niektórych przypadkach będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, zanim uznamy Twoją prośbę o prawo do prywatności. Potwierdzimy Twoją tożsamość, prosząc Cię o podanie danych osobowych związanych z Twoimi ostatnimi interakcjami z nami. Uszanujemy Twoją prośbę o ochronę prywatności w ciągu 45 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku, chyba że zażądamy przedłużenia, zgodnie z dozwolonymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Odwołanie od odmowy żądania ochrony prywatności
Użytkownik może odwołać się do odmowy żądania ochrony prywatności, dzwoniąc na nasz bezpłatny numer telefonu pod numer 1-800-CUMMINS lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [e-mail chroniony]. W ciągu 45 dni od otrzymania zgłoszenia, poinformujemy Cię w formie pisemnej o wszelkich działaniach podjętych w odpowiedzi na odwołanie, uzasadniając naszą decyzję. Jeśli odrzucimy Twój wniosek, możesz złożyć skargę do Prokuratora Generalnego Twojego stanu.

Upoważnieni przedstawiciele
Możesz skorzystać ze swoich praw do prywatności za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Jeśli otrzymamy Twoją prośbę od upoważnionego przedstawiciela, możemy poprosić o podanie dowodów na to, że przekazałeś/aś mu upoważnienie lub że agent posiada ważne pisemne upoważnienie do składania wniosków o korzystanie z praw w Twoim imieniu. Jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem, który chce złożyć wniosek, zadzwoń pod nasz bezpłatny numer telefonu pod numer 1-800-CUMMINS lub wyślij e-mail na adres [email chroniony].

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
W związku z tym, że kontynuujemy świadczenie dodatkowych usług, a przepisy i regulacje dotyczące prywatności ewoluują, może zaistnieć konieczność zmiany lub aktualizacji naszej Polityki prywatności. Jeśli postanowimy zmienić naszą politykę, wprowadzone zmiany opublikujemy na naszej stronie głównej, aby nasi użytkownicy byli zawsze świadomi, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy je. Jeśli w którymkolwiek momencie chcielibyśmy wykorzystać dane osobowe w inny sposób niż oraz nie wypływający z naszych polityk w momencie ich gromadzenia, powiadomimy o tym użytkowników z wyprzedzeniem i uzyskamy ich zgodę, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące Polityki prywatności Cummins lub uważasz, że twoje dane są niewłaściwie zarządzane, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [e-mail chroniony] lub pisząc do nas na adres Cummins Inc. Global Headquarters, 500 Jackson Street, Columbus, IN 47201. Firma Cummins wdrożyła proces rozstrzygania sporów dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa i nie podejmuje działań odwetowych wobec osób, które kontaktują się z nami w związku ze sporem uważanym przez nich za uzasadniony. Osoby, które uważają, że ich spór nie został rozstrzygnięty w sposób satysfakcjonujący dla nich przez firmę, mają również prawo do wniesienia roszczeń do odpowiednich organów nadzorujących ochronę danych.

© 14 grudnia 2022 r. Cummins Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


nformacje o ochronie danych w narzędziach cyfrowych

Cel zbierania danych: nasze narzędzia cyfrowe obejmują narzędzia i aplikacje online, które mają na celu pomóc klientom w zdarzeniach serwisowych związanych z pojazdami i sprzętem. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności i straty czasu związanej z przestojami i konserwacją, dlatego staramy się minimalizować je za pomocą tych narzędzi. Narzędzia te pomagają między innymi w szybkim zlokalizowaniu najbliższego serwisu (lub dostarczeniu usługi do klienta), usprawnieniu procesu diagnostycznego w celu zidentyfikowania przyczyny usterki lub nieprawidłowego działania oraz w jak najszybszym powrocie do działalności.

Zbierane dane osobowe: określone elementy danych gromadzone za pomocą narzędzi cyfrowych firmy Cummins różnią się w zależności od narzędzia i konkretnych potrzeb klienta. Obejmują one między innymi imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, informacje dotyczące pojazdu użytkowego lub sprzętu, dane o lokalizacji (w odniesieniu do lokalizacji pobliskiego centrum napraw lub dostarczenia usługi), oceny diagnostyczne dotyczące kodów usterek lub naprawy, w tym pierwotną przyczynę i potencjalne czynniki wpływające na awarię, informacje o płatnościach za wszelkie naprawy lub subskrypcje tych usług oraz opinie klientów zbierane za pośrednictwem ankiet (jeśli dotyczy).

Przetwarzanie zebranych informacji: firma Cummins przetwarza dane zebrane w związku z konkretnym narzędziem cyfrowym lub aplikacją, w której użytkownik dokonuje rejestracji, oraz w związku z konkretnymi potrzebami użytkownika. Obejmuje to przeprowadzanie niezbędnej diagnostyki w pojeździe użytkowym lub sprzęcie użytkownika, realizację zleceń napraw i serwisowania, dostarczanie informacji o pobliskich punktach serwisowych, harmonogramowanie wizyt oraz przybycie do lokalizacji użytkownika w celu przeprowadzenia diagnostyki i naprawy. Dane mogą być również wykorzystywane do celów towarzyszących, takich jak ulepszanie produktów i jakości, opinie klientów i wsparcie oraz towarzyszące cele regulacyjne, prawne i związane z zapewnieniem zgodności.

Inne informacje: aby uzyskać dodatkowe informacje na temat praktyk firmy Cummins w zakresie danych osobowych w związku z narzędziami cyfrowymi (i innymi), dotyczących bezpieczeństwa, transferów transgranicznych, szczegółowych informacji dla niektórych regionów, praw indywidualnych, przechowywania danych i wszelkich sporów, należy zapoznać się z innymi sekcjami niniejszej Polityki prywatności.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gromadzenia danych telematycznych przez firmę Cummins można również skontaktować się z nami pod adresem [email chroniony] w celu uzyskania dalszej pomocy.

© 14 grudnia 2021 r. Cummins Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje o programie Tarcza Prywatności UE-USA (E.U.-U.S. Privacy Shield)

Niniejsze informacje na temat ochrony prywatności na tej stronie mają na celu informować użytkownika o przestrzeganiu przez firmę Cummins przepisów oraz o zgodności z przepisami UE-USA. Ramy dotyczące ochrony prywatności są określone przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Zakres: Firma Cummins uzyskała certyfikat i potwierdziła zgodność z europejsko-amerykańskimi ramami dot. ochrony prywatności zasobów ludzkich oraz danych osobowych klientów dotyczących mieszkańców Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (E.E.A.). Jednak, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 311/18 ("Schrems II"), firma Cummins przestała polegać na ramach dot. ochrony prywatności jako podstawie prawnej w sprawie przekazywania danych osobowych. Niemniej jednak Cummins nadal zachowuje certyfikat zgodności z tymi ramami w ramach ogólnego zobowiązania firmy do zapewniania zgodnych i odpowiedzialnych praktyk ochrony danych w krajach, w których działa.

Zasadami Tarczy Prywatności, których Cummins przestrzega w związku z ich Certyfikacją w zakresie ochrony prywatności są: powiadomienie, wybór (zgoda), odpowiedzialność za przekazywanie, bezpieczeństwo, integralność danych i ograniczenie celów, dostęp oraz odwołanie, egzekwowanie oraz odpowiedzialność. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zobaczyć nasz certyfikat, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list.

Konflikty: W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między warunkami Informacji o ochronie prywatności a zasadami Tarczy Prywatności obowiązują zasady Tarczy Prywatności zmienione decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II.

Spory: Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma Cummins zobowiązała się do współpracy z organami nadzorczymi UE w przypadku nierozwiązanych skarg dotyczących Tarczy Prywatności dotyczących zasobów ludzkich firmy lub danych osobowych klientów. Osoby, które uważają, że firma Cummins niewłaściwie zarządzała ich danymi w związku z zobowiązaniami spółki w zakresie Tarczy Prywatności, mają prawo bezpłatnie skontaktować się z organami nadzorczymi UE i uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Osoby z Unii Europejskiej/EOG, które mają pytania lub skargi dotyczące zasad lub praktyk ochrony prywatności, powinny najpierw skontaktować się z Cummins za pomocą:

Email: [email protected]
Adres korespondencyjny: Cummins Inc., Law Department - Privacy Shield Team, 301 East Market Street, 5th Floor, Indianapolis, Indiana 46204 Stany Zjedoczone

Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, Cummins odpowie w przeciągu czterdziestu pięciu (45) dni od jej otrzymania.

Nadzór regulacyjny oraz egzekwowanie prawa: W związku z certyfikacją w ramach Tarczy Prywatności Cummins podlega organom śledczym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych oraz odpowiednim europejskim organom nadzorczym.

Prawo do wiążącego arbitrażu: W ograniczonych okolicznościach i zgodnie z ramami dot. polityki prywatności, osoby z UE/EOG mogą również ubiegać się o wiążący arbitraż przed panelem ochrony prywatności.

Prawo osób fizycznych do dostępu do ich danych: Osoby z UE/EOG mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania ich danych osobowych. W niektórych przypadkach, np. gdy dane są nieprawidłowe lub zostały zebrane w sposób niewłaściwy, przysługuje także prawo żądania zmiany lub usunięcia danych. Cummins zobowiązuje się do poszanowania i przestrzegania tych praw. Jeżeli chcesz skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres 301 East Market Street, 5th floor, Indianapolis, Indiana 46204 Stany Zjednoczone lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [e-mail chroniony]. Należy pamiętać o istnieniu pewnych ograniczeń tych praw, zgodnie z opisem w ramach Tarczy Prywatności. Należy pamiętać o istnieniu pewnych ograniczeń tych praw, zgodnie z opisem w ramach Tarczy Prywatności.

Wnioski z zakresu egzekwowania prawa : Firma Cummins może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych włączając w to przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Robiąc tak w dozwolonym zakresie w danej sytuacji, firma Cummins podejmuje rozsądne kroki w celu zrównoważenia praw osób fizycznych z prawami wnioskujących agencji.

Aktualizacje: Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu aktualizowana, na przykład w przypadku zmian w ramach Tarczy Prywatności, wymogów regulacyjnych lub zmian w Cummins. Zmiany te nie będą miały negatywnego wpływu na wprowadzone przez firmę Cummins zabezpieczenia w ramach Tarczy Prywatności.

Data wejścia w życie: 14 grudnia 2020 r. Prawa autorskie wrzesień 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Warunki użytkowania

Uwaga:  Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej przeczytaj uważnie ten dokument. Nie korzystaj z tej strony internetowej, jeśli nie zgadzasz się z warunkami zawartymi w tym dokumencie. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

Użytkowanie strony
Firma Cummins Inc. (jej zależne spółki, spółki typu joint venture i podmioty stowarzyszone oraz autoryzowani dystrybutorzy) upoważnia do przeglądania i pobierania przeznaczonych do tego informacji elektronicznych na tej stronie internetowej („Strona”). Tymi elektronicznymi informacjami („Informacje Cummins”) może być oprogramowanie, informacje techniczne, publikacje dotyczące produktów oraz inne materiały. Należy zachować wszystkie informacje dotyczące praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji dotyczących praw własności obecne w oryginalnych Informacjach Cummins oraz na wszelkich kopiach Informacji Cummins. Nie należy w żaden sposób modyfikować pozyskanych na Stronie Informacji Cummins, powielać ich, wyświetlać publicznie, przesyłać, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób Informacji Cummins do jakichkolwiek celów komercyjnych. Dla celów niniejszych Warunków jakiekolwiek wykorzystanie Informacji Cummins na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku komputerowym (w tym między innymi publikowanie Informacji Cummins w lokalnym intranecie lub extranecie) w jakimkolwiek celu bez wyraźnej, pisemnej zgody Cummins jest zabronione. Informacje Cummins zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim, a jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Informacji Cummins znajdujących się na Stronie może naruszać prawa autorskie, prawa znaków towarowych i inne prawa. W przypadku niedostosowania się do tych Warunków upoważnienie do korzystania z tej Strony automatycznie wygasa i należy natychmiast zniszczyć wszelkie Informacje Cummins uzyskane na tej Stronie.

Użytkowanie właściwe, etyczne oraz zgodne z prawem
Korzystanie z tej Strony oznacza zgodę na niezakłócanie oraz nieingerowanie w bezpieczeństwo, oraz nienadużywanie Strony ani żadnych usług, zasobów systemowych, kont, serwerów ani sieci połączonych, ani dostępnych za pośrednictwem Strony lub powiązanych z nią stron; (b) niezakłócanie ani nieprzeszkadzanie innym użytkownikom w korzystaniu ze Strony lub powiązanych z nią stron internetowych; (c) nieprzesyłanie, niepublikowanie ani nieprzesyłanie za pośrednictwem tej Strony lub na tej Stronie żadnych wirusów i innych szkodliwych, lub niszczących plików; (d) nieużywanie ani niepróbowanie używania kont, usług lub systemów innej osoby bez upoważnienia ze strony Cummins oraz nietworzenie ani niekorzystanie z fałszywej tożsamości na tej Stronie; (e) nieprzesyłanie za pośrednictwem tej Strony oraz na tej Stronie spamu, łańcuszków, niechcianej poczty i innego rodzaju niechcianych masowych wiadomości e-mail do osób lub podmiotów, które nie zgodziły się uczestniczyć w podobnych mailingach; (f) nieujawnianie swojej nazwy użytkownika i hasła innym na Stronie i poza nią; (g) niepodejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony lub jej części, do których jest ograniczony dostęp; oraz (h) przestrzeganie wszystkich praw oraz wymagań dotyczących korzystania z tej Strony, w tym tych, które dotyczą zawartych w niej danych.

Informacje katalogowe
Informacje zawarte w katalogu są przesyłane dla wygody klientów i są możliwie najbardziej dokładne. Jednakże producent nie może dać żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych co do dokładności katalogu, ani co do dostępności zawartych w nim produktów. Źródłem wszystkich innych specyfikacji oraz informacji dotyczących zastosowania są wiarygodne, oficjalne informacje. Dołożono wszelkich starań, aby dostarczyć oryginalne informacje dotyczące fabrycznej instalacji. Wielu producentów oferuje różne opcje silników/filtrów dla określonych modeli, producenci mogą dokonywać zmian linii produkcyjnej modelu, właściciele mogą modyfikować sprzęt. Firma Cummins nie jest odpowiedzialna za przypadki niewłaściwego zastosowania urządzeń.

Własność intelektualna
Nazwy, obrazy i logo identyfikujące firmę Cummins lub ich strony trzecie oraz ich produkty oraz usługi podlegają prawom autorskim, prawom do wzorów i znaków towarowych firmy Cummins i stron trzecich. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako dające przez domniemanie, estopel lub w inny sposób jakąkolwiek licencję prawa do używania znaku towarowego, patentu, prawa do wzoru lub praw autorskich firmy Cummins lub jakiejkolwiek trzeciej strony.

Materiały użytkownika
Wszelkie materiały, informacje i pomysły wysyłane lub publikowane na Stronie przez użytkownika w jakikolwiek sposób (w tym, lecz nie wyłącznie, wysyłane z użyciem linków podanych na tej Stronie wiadomości e-mail do Cummins) będą uznawane za niepoufne, niezastrzeżone oraz będą mogły być wykorzystane przez firmę Cummins lub jej podmioty stowarzyszone w jakimkolwiek celu, między innymi do opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów. Zabronione jest wysyłanie i przesyłanie do lub z tej Strony jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych i bluźnierczych oraz jakichkolwiek innych materiałów, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Użytkownik nie może zamieszczać żadnych materiałów, które naruszają prawa autorskie, prawa znaków towarowych lub inne prawa własności (w tym prawa do reklamy i prywatności). Użytkownik zwolni Cummins z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działań lub postów, które naruszają którąkolwiek z tych zasad. Z powodu naruszenia tych standardów Cummins zastrzega sobie prawo do zakazania dowolnemu użytkownikowi publikowania dalszych wpisów.

Linki do innych stron internetowych
Linki do stron internetowych osób trzecich z tej Strony muszą być uprzednio specjalnie zatwierdzone przez firmę Cummins. Użytkownik nie jest uprawniony do wstawiania linków do żadnej innej strony bez naszej zgody. Wszystkie zatwierdzone linki do stron nieprowadzonych przez Cummins są udostępniane wyłącznie dla wygody naszych klientów i gości. Korzystanie z linku wiąże się z opuszczeniem Strony. Cummins nie ma kontroli i nie jest odpowiedzialny za żadną z tych stron ani za ich zawartość. Cummins nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, ani na temat żadnych informacji, oprogramowania, innych produktów i materiałów tam znalezionych, ani żadnych wyników strony jakie można otrzymać w wyniku ich używania. Wchodzenie na którąkolwiek ze stron osób trzecich, do których linki znajdują się na tej Stronie, jest wykonywane wyłącznie na własne ryzyko.

Klauzula
Materiały udostępniane na tej Stronie są dostarczone w formie „tak jak jest” (ang. „as it is”) bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym gwarancji wartości handlowej, przydatności do konkretnego zastosowania oraz nienaruszania własności intelektualnej. Dodatkowo firma Cummins nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów na tej Stronie. Cummins może wprowadzać zmiany w materiałach na tej Stronie lub w opisanych na niej produktach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały na tej Stronie mogą być nieaktualne, a Cummins nie zobowiązuje się aktualizacji ich na tej Stronie. Informacje opublikowane na tej Stronie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju lub okolicy użytkownika. Skontaktuj się bezpośrednio z Cummins, aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych dla Ciebie produktów, programów i usług. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności
FIRMA CUMMINS, JEJ DOSTAWCY ANI INNE STRONY TRZECIE WYMIENIONE NA TEJ STRONIE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY (W TYM TAKŻE, LECZ NIE TYLKO, ZA SZKODY WYNIKOWE ORAZ WYNIKAJĄCE ZE STRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH LUB USZKODZENIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, NIEUMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA LUB W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY ZWIĄZANEJ Z TĄ STRONĄ LUB MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA KTÓREJKOLWIEK Z TYCH STRON NA PODSTAWIE GWARANCJI, KONTRAKTU, DELIKTU LUB INNEJ TEORII PRAWA NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. JEŻELI KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI Z TEJ STRONY POSKUTKUJE POTRZEBĄ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB KOREKCJI SPRZĘTU, LUB DANYCH, WSZYSTKIE Z TYCH KOSZTÓW PONOSI UŻYTKOWNIK. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH I WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE. DANE I INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA TEJ STRONIE SĄ UWAŻANE ZA DOKŁADNE, ALE UŻYTKOWNIK W ŻADNYM PRZYPADKU NIE POWINIEN NA NICH POLEGAĆ. JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI LUB POMINIĘCIA NA TEJ STRONIE, W TYM NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI DANYCH LUB INFORMACJI, JEST WYRAŹNIE WYKLUCZONA. CUMMINS NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STOSOWANIE PRODUKTÓW FIRMY W INNYCH ZASTOSOWANIACH NIŻ TE, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE.

Obowiązujące przepisy prawa
Strona ta jest administrowana przez firmę Cummins z siedzibą w Columbus w stanie Indiana. Cummins nie może zagwarantować, że materiały na tej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do nich z terytoriów, na których zawartość tych materiałów jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownik nie może eksportować ani ponownie eksportować materiałów, żadnych kopii, ani adaptacji z tej Strony z naruszeniem obowiązujących praw lub przepisów, w tym, lecz nie tylko praw i przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do tej Strony spoza Stanów Zjednoczonych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi lokalnymi prawami. Niniejsze Warunki będą kontrolowane i regulowane zgodnie z prawami stanu Indiana z wyłączeniem jakichkolwiek zasad norm kolizyjnych.

Założenia ogólne
Cummins rezerwuje sobie prawo do modyfikowania tych Warunków w dowolnej chwili. Warunki na tej Stronie są wiążące dla Użytkownika, dlatego to on powinien je przeglądać. Terminy podane w tym dokumencie mogą zostać zastąpione specyficznymi terminami w innym miejscu Strony.
 
Formularze zamówień, formularze rejestracyjne i poczta elektroniczna
Ta Strona korzysta z formularzy do generowania e-maili, które następnie są wykorzystywane do przesyłania pytań dotyczących zamówień, przesyłania informacji rejestracyjnych oraz innych czynności biznesowych. Firma Cummins wyraźnie zaznacza, że te formularze nie stanowią żadnej umowy między Cummins a osobą je przesyłającą. Cummins wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z dostarczaniem i przetwarzaniem tych formularzy. Jeżeli Twoja sprawa jest pilna, zadzwoń bezpośrednio do Cummins. Wiadomości e-mail są przesyłane do Cummins przez Internet. Firma Cummins nie jest odpowiedzialna za opóźnienia związane z problemami z dostarczaniem, przetwarzaniem lub bezpieczeństwem i prywatnością poczty elektronicznej.

Polityka prywatności
Cummins ceni Twoją prywatność. Nie będziemy odsprzedawać żadnych Twoich informacji. Możemy używać plików cookies, aby określić Twój sposób korzystania ze Strony. Przekazane nam w ten sposób informacje wykorzystamy, aby dostarczać lepsze produkty i usługi. Możemy ujawnić, przetwarzać, przekazywać lub ponownie wykorzystywać informacje w obrębie naszej grupy firm Cummins oraz naszych dystrybutorów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta. Co jakiś czas możemy się z Tobą skontaktować w sprawie ofert specjalnych, promocji oraz w sprawie informacji o nowych produktach i usługach.
Korzystanie z tej Strony, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na Politykę Prywatności Cummins. Jeżeli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszej polityki w dowolnym momencie i według naszego uznania. Prosimy o sprawdzanie tej strony pod kątem wprowadzanych zmian. Dalsze korzystanie ze Strony Cummins po opublikowaniu tych zmian, będzie oznaczało wyrażenie zgody na te zmiany.

Zaktualizowano w styczniu 2017 r.


Niniejsze Oświadczeniu o wykorzystywaniu plików cookie ma zastosowanie do witryn internetowych, które są własnością lub są obsługiwane przez firmę Cummins. Jego celem jest poinformowanie użytkownika o korzystaniu przez Cummins z plików cookies, analityki i innych podobnych technologii, a także możliwości odrzucenia korzystania z tych elementów. Należy pamiętać, w przypadku użytkowników z Kalifornii, Kolorado, Wirginii, Utah i Connecticut, nie korzystamy z żadnych opisanych poniżej plików cookies, które stanowiłyby sprzedaż danych osobowych lub udostępnianie danych osobowych w celu ukierunkowanej reklamy. W zakresie, w jakim którekolwiek z poniższych plików cookies stanowi sprzedaż lub udostępnianie, umieszczamy je tylko w przeglądarkach użytkowników, które nie pochodzą z tych stanów.
 
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe fragmenty danych wysyłane ze stron internetowych i przechowywane na urządzeniach użytkownika. Jeśli użytkownik będzie przeglądać tę samą stronę w przyszłości, ten plik cookie poinformuje nas o wcześniejszej aktywności użytkownika. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego komputera, a niektóre z nich są po pewnym czasie automatycznie usuwane – na przykład po sześciu miesiącach.

Czy firma Cummins używa plików cookie?
Tak. Na naszych stronach i w innych serwisach używamy pewnych rodzajów plików cookies. Pozwala nam to na gromadzenie informacji za pomocą różnych technologii. Umożliwia to nam identyfikowanie powracających na naszą stronę odwiedzających i informuje nas na przykład o tym, ilu użytkowników odwiedziło naszą stronę, strony, które zostały odwiedzone oraz czy podczas ładowania strony lub podczas nawigacji po niej nie wystąpiły żadne problemy techniczne. Dzięki gromadzeniu tych informacji dowiadujemy się, które części naszych stron internetowych i innych usług są najciekawsze i najbardziej wartościowe dla naszych użytkowników i możemy obserwować ogólne zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Pozwala nam to także wykrywać problemy techniczne, więc możemy je od razu naprawić. To z kolei pomaga nam ulepszyć nasze usługi i ofertę dla naszych gości.
 
Czy muszę zaakceptować pliki cookies?

Nie. Możesz wyłączyć obsługę plików cookies innych niż niezbędne w centrum preferencji prywatności. Możesz również wyłączyć obsługę wszystkich plików cookies na stronach, w tym na naszej, wyłączając pliki cookies w swojej przeglądarce. Jednak jeśli zdecydujesz się to zrobić, niektóre części naszych stron internetowych, a także większość innych stron, nie będą działać poprawnie. Jeżeli na przykład zdecydujesz się kupić coś za pośrednictwem naszej strony lub wpiszesz hasło do ograniczonej części strony, nie będziesz w stanie tego zrobić bez uwierzytelnienia za pomocą plików cookies.
 
Jakich plików cookies używa firma Cummins?

Są cztery główne kategorie plików cookies, które są używane na stronach internetowych:

 • Niezbędne pliki cookies. Te pliki są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak żądane usługi. Bez plików cookies te usługi nie byłyby dostępne. Wlicza się w to na przykład przeglądanie strony jako zarejestrowany użytkownik, dostęp do zabezpieczonych części strony oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony. Tak jak wszystkie publiczne strony internetowe, nasza strona korzysta wyłącznie z niezbędnych plików cookies.
 • Pliki cookies związane z wydajnością. Te pliki zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, na przykład które strony najczęściej odwiedzają i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron. Te pliki cookies nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są sumowane. Służą one wyłącznie ulepszeniu działania strony. Jak praktycznie wszystkie strony internetowe używamy na naszych stronach plików cookies związanych z wydajnością.
 • Pliki cookies związane z funkcjonalnością. Te pliki cookies pozwalają witrynie na zapamiętywanie dokonywanych przez Ciebie wyborów (jak np. nazwa użytkownika, język i region, w którym się znajdujesz) i zapewniają ulepszone i lepiej spersonalizowane funkcje. Poprawia to Twój komfort korzystania z witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą one śledzić aktywności użytkownika w innych witrynach.
 • Pliki cookies ukierunkowania oraz związane z reklamami. Te pliki cookies zbierają informacje o Twoich nawykach przeglądania stron, aby dopasować reklamy do Ciebie i Twoich preferencji. Ograniczają również liczbę wyświetleń reklam i pomagają badać skuteczność kampanii reklamowych. Zazwyczaj są umieszczane za zgodą operatora serwisu przez sieci reklamowe. Zapamiętują, że wcześniej odwiedziłeś/odwiedziłaś stronę internetową, a zebrane informacje są dalej udostępniane np. reklamodawcom. Często te pliki ukierunkowania oraz związane z reklamami są powiązane z zapewnianymi przez inne organizacje funkcjami.

Czym są sygnalizatory web?
Niektóre rodzaje plików cookies zbierają informacje zbiorcze, które pomagają ulepszać nasze strony, dostarczają na przykład informacji o błędach ładowania oraz najczęściej odwiedzanych stronach. Niektóre z naszych stron mogą zawierać sygnalizatory web (zwane także jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe oraz „czyste” gify). Korzystamy z sygnalizatorów nawigacyjnych, aby wyświetlać treści odwiedzającym i generować statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz trendów. Sygnalizatory web nie mogą Cię zidentyfikować.

Jak odwołać zgodę na korzystanie przez Ciebie z plików cookies i podobnych technologii internetowych?
Możesz zrezygnować z plików cookies, które nie są niezbędne, w centrum preferencji prywatności lub poprzez ustawienie przeglądarki internetowej, by blokować możliwość korzystania z plików cookies. Jeśli to zrobisz, nadal będziesz mógł/mogła przeglądać naszą stronę, ale nie będziesz mógł/mogła korzystać z wielu jej funkcji ani robić zakupów.
 
Witryny stron trzecich

Jest możliwe, że na niektórych stronach internetowych osób trzecich, np. na naszych profilach na portalach społecznościowych, wysłano treści ze stron trzecich, takie jak filmy z portalu YouTube lub podobnych oraz wbudowano treści i narzędzia udostępniające ze stron innych firm. Z racji, że mamy kontroli nad rozpowszechnianiem przez strony, których Cummins nie jest właścicielem, użytkownik powinien sprawdzić witryny stron trzecich, aby otrzymać więcej informacji na temat plików cookies oraz tego, czy i w jaki sposób można z nich zrezygnować. Mówiąc ogólnie, możesz wyłączyć pliki cookies stron trzecich zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Instrukcje możesz znaleźć na stronie www.aboutcookies.org.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!