Przejrzystość w łańcuchach dostaw

Ustawa California Transparency in Supply Chains Act z 2010 r. weszła w życie w Kalifornii 1 stycznia 2012 r., a UK Modern Slavery Act weszła w życie w Wielkiej Brytanii 26 marca 2015 r.

Te wszystkie przepisy mają na celu zwiększenie ilości informacji udostępnianych klientom i konsumentom przez producentów i sprzedawców detalicznych w zakresie ich wysiłków na rzecz rozwiązania problemu niewolnictwa i handlu ludźmi.

W Kodeksie postępowania w biznesie firmy Cummins stwierdzono, że:

„Od prawie 100 lat klienci, pracownicy, akcjonariusze i społeczności polegają na właściwym postępowaniu firmy Cummins. Dobra reputacja etyczna naszej firmy i sukces biznesowy zostały zbudowane na czynieniu tego, co jest słuszne i dotrzymywaniu obeitnic. Dlatego uczciwość jest jedną z podstawowych wartości naszej firmy. . . . Kodeks postępowania w biznesie stanowi podstawę naszego zobowiązania do etycznego postępowania”.

Więcej informacji można znaleźć w Kodeksie postępowania w biznesie .

Firma Cummins posiada obszerny Kodeks postępowania w biznesie, który zawiera przepisy zakazujące pracy przymusowej lub pracy dzieci. Od wszystkich pracowników wymagamy przestrzegania i przeszkolenia w zakresie Kodeksu postępowania w biznesie firmy Cummins. W naszym Kodeksie postępowania w biznesie uwzględniono następujące stwierdzenie:

„... Wspieramy prawa człowieka na całym świecie i będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących traktowania naszych pracowników i innych interesariuszy. Nigdzie nie będziemy tolerować pracy dzieci ani pracy przymusowej i nie będziemy prowadzić interesów z żadną firmą, która uczestniczy w tym procederze. . . . Nasze zobowiązanie do uczciwego traktowania dotyczy również naszych spółek joint venture, dostawców i innych partnerów… ”

Dzięki naszemu Kodeksowi postępowania dostawców gwarantujemy, że nasi dostawcy i partnerzy rozumieją nasze wartości i traktują swoich interesariuszy w sposób zgodny z tymi wartościami. Kodeks postępowania dostawców stanowi, co następuje:

NIE DLA PRACY PRZYMUSOWEJ, NIE DLA PRACY DZIECI

Dostawcom nie wolno wykorzystywać niewolnictwa ani żadnego rodzaju pracy przymusowej, w tym pracy więźniów, osób zadłużonych lub pracy przymusowej organizowanej przez rządy. Dostawcy nie mogą być zaangażowani w handel ludźmi. Dostawcom nie wolno stosować kar cielesnych, znęcać się fizycznie lub psychicznie, stosować gróźb lub przemocy ani innych form przymusu fizycznego lub psychicznego. Nie mogą istnieć nieuzasadnione ograniczenia dotyczące możliwości wchodzenia i wychodzenia z miejsca pracy przez pracowników.”

SPECYFICZNE UJAWNIENIA W KALIFORNII:

Weryfikacja łańcucha dostaw produktów. Dostawcy firmy Cummins są zobowiązani do podpisania formularza odpowiedzi („Formularz odpowiedzi SCOC”), w którym wyrażają zgodę na przestrzeganie Kodeksu postępowania dostawców („SCOC”), obejmującego zakaz pracy przymusowej oraz pracy dzieci, lub podać powody, dla których nie są w stanie wykonać tego zobowiązania. Firma Cummins dokonuje oceny wypełnionego Formularza odpowiedzi SCOC, aby upewnić się, że spełnia on kryteria SCOC. Jeżeli na podstawie Formularza odpowiedzi SCOC Cummins stwierdzi, że dostawca nie przestrzega przepisów, Cummins będzie współpracować z dostawcą w celu (a) opracowania planu osiągnięcia zgodności lub (b) opracowania strategii wyjścia. Jeśli Dostawca zgodzi się podjąć odpowiednie kroki w celu spełnienia wymagań, Cummins będzie monitorować działania dostawcy, dopóki wszystkie wymagane nie zostaną spełnione.

Audyty dostawców. Aby sprawdzić, czy dostawcy zachowują zgodność z SCOC, firma Cummins przeprowadza audyt podczas wizytowania dostawców w Chinach, Indiach, Brazylii, Meksyku, Afryce Południowej i krajach Europy Wschodniej (w tym w Rosji). Nieformalny audyt jest przeprowadzany przez personel firmy Cummins, a dostawca nie jest o tym powiadamiany przed audytem ani w jego trakcie. Kierownictwo firmy Cummins skontaktuje się z kierownictwem dostawcy w celu poinformowania ich o wszystkich negatywnych wynikach audytu. Firma Cummins opracuje wraz z dostawcą plan działań naprawczych. Jeśli podczas audytu zostaną zaobserwowane jakiekolwiek nieodpowiednie zachowania lub uwarunkowania postrzegane jako systemowe lub krytyczne, sytuacja jest weryfikowana z działem prawnym firmy Cummins w celu podjęcia odpowiednich działań.

Umowy z dostawcą. Firma Cummins wymaga od dostawców, którzy odpowiedzialni są za 80% zakupów, podpisania Formularza odpowiedzi SCOC lub umowy zawierającej sformułowań SCOC, które wymagają od dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji oraz obejmują zakaz stosowania jakiejkolwiek formy pracy przymusowej lub pracy dzieci.

Standardy i procedury dotyczące odpowiedzialności. Zgodnie z naszym Kodeksem postępowania biznesowego „...  Nigdzie nie będziemy tolerować pracy dzieci ani pracy przymusowej i nie będziemy prowadzić interesów z żadną firmą, która uczestniczy w tym procederze​​​​​​​....”. Pracownicy i wykonawcy mają wiele możliwości zgłaszania obaw, jeśli podejrzewają, że współpracownik lub kontrahent narusza tę podstawową zasadę etyczną. Obejmują one kontakt z przełożonym, działem zasobów ludzkich, telefoni na infolinię ds. Etyki lub zgłoszenie za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanej witryny internetowej poświęconej etyce. Firma Cummins nie toleruje działań odwetowych i nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko pracownikowi lub kontrahentowi z powodu zgłoszenia obaw.

Podobnie Cummins SCOC przedstawia nasze oczekiwania wobec dostawców. Pracownik lub wykonawca, który zidentyfikuje potencjalne naruszenie SCOC (poza kontekstem audytu dostawcy opisanym powyżej), powinien zgłosić te informacje swojemu kierownictwu, działowi zakupów lub działowi prawnemu, aby firma Cummins mogła zbadać sprawę i podjąć odpowiednie działania.
 
Szkolenie dotyczące łańcucha dostaw. Cummins szkoli pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Od wszystkich pracowników firmy Cummins wymagamy przestrzegania i przeszkolenia w zakresie Kodeksu postępowania w biznesie firmy Cummins, który zawiera przepisy zakazujące pracy przymusowej lub pracy dzieci.

Wdrożone procesy należytej staranności dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi
W ramach naszej inicjatywy mającej na celu identyfikację i ograniczanie​​​​​​​ ryzyka wdrożyliśmy systemy do:
• Identyfikacji i oceny potencjalnych obszarów ryzyka w procesie przyjmowania nowych dostawców oraz regularnego przeglądu naszych istniejących łańcuchów dostaw.
• Zmniejszania ryzyka niewolnictwa i handlu ludźmi w naszych łańcuchach dostaw.
• Monitorowania potencjalnych obszarów ryzyka w naszych łańcuchach dostaw.
• Ochrony informatorów.

Szkolenie
Nie tolerujemy niewolnictwa i handlu ludźmi. Aby zachować świadomość i zapewnić wysoki poziom zrozumienia zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi w naszych firmach, udostępniamy nasz Kodeks postępowania w Biznesie w Intranecie.

SPECYFICZNE UJAWNIENIA W WIELKIEJ BRYTANII:

Struktura i łańcuchy dostaw
Obecność Cummins w Wielkiej Brytanii obejmuje cztery zakłady produkcyjne oraz dodatkowe zakłady stowarzyszone (14), które obejmują regenerację części, dystrybucję i administrację. Na całym świecie Cummins zatrudnia łącznie 59,900 pracowników, a Wielka Brytania stanowi 7,6%. W 2021 roku Cummins zaimportował do Wielkiej Brytanii części i materiały o wartości około 1.7mld GBP, z czego około 50% zostało zaimportowanych z Unii Europejskiej. Z całego globalnego importu Cummins do Wielkiej Brytanii około 46% materiałów zostało zaimportowanych bezpośrednio przez Cummins Inc. lub spółkę stowarzyszoną z Cummins.

Polityka dotycząca współczesnego niewolnictwa
W marcu 2018 roku firma Cummins rozpoczęła swoją politykę dotyczącą praw człowieka, która ma zastosowanie do podmiotów Cummins na całym świecie. Polityka zabrania stosowania wszelkich form pracy dzieci i pracy przymusowej, w tym groźby użycia siły lub kary, pracy więźniów, pracy przymusowej, pracy niewolniczej, pracy w wojsku, pracy niewolniczej i wszelkich form handlu ludźmi.

Od września 2017 roku Cummins Inc. należy do United Nations Global Compact. Cummins wspiera dziesięć zasad Global Compact w celu ustanowienia wyższych standardów w polityce Cummins dotyczącej praw człowieka oraz w naszym Kodeksie postępowania w biznesie, które odzwierciedlają i uszczegóławiają zaangażowanie naszej firmy w przestrzeganie praw człowieka. W naszym Kodeksie postępowania w biznesie Cummins stwierdza: „Przyjmiemy różnorodne perspektywy i akceptujemy różnorodne pochodzenie oraz będziemy traktować wszystkich z godnością i szacunkiem”. Ponadto nasz Kodeks stwierdza:

„Wspieramy prawa człowieka na całym świecie i będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących traktowania naszych pracowników i innych interesariuszy. Nigdzie nie będziemy tolerować pracy dzieci ani pracy przymusowej i nie będziemy współpracować z żadną firmą, która to (...) Nasze zobowiązanie do uczciwego traktowania i przestrzegania praw człowika dotyczy również naszych spółek joint venture, dostawców i innych partnerów. Będziemy nalegać, aby nasi dostawcy i partnerzy traktowali swoich interesariuszy w sposób zgodny z naszymi wartościami opisanymi w Kodeksie postępowania dla dostawców (SCoC).”

Co więcej, poprzez SCoC Cummins oczekuje od swoich dostawców i partnerów wspierania naszych wartości oraz traktowania pracowników i partnerów biznesowych w sposób zgodny z tymi wartościami. Według SCoC:

„Dostawcom współpracującym z Cummins zabrania się wykorzystywania pracy niewolniczej lub przymusowej jakiegokolwiek rodzaju, w tym pracy więźniów, niewoli za długi lub pracy przymusowej wykonywanej przez rządy. Dostawcy nie mogą angażować się w handel ludźmi ani stosować kar cielesnych, przemocy fizycznej lub psychicznej, gróźb przemocy bądź innych form przymusu fizycznego lub psychicznego."

Wdrożone procesy należytej staranności i ocena ryzyka
Firma Cummins zainicjowała procesy, które identyfikują i zwalczają zagrożenia w naszym łańcuchu dostaw. Od 2019 roku Cummins podejmuje kroki w celu oceny i łagodzenia ryzyka związanego z prawami człowieka w naszym łańcuchu dostaw, skupiając się na dostawcach, z którymi współpracujemy w ramach naszej działalności w Wielkiej Brytanii. Te kroki obejmują:

Identyfikację dostawców z Wielkiej Brytanii, którzy mogą stanowić zagrożenie dla praw człowieka. Obejmują one dostawców, którzy świadczą usługi związane z pracą na rzecz podmiotów Cummins zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii. Przykłady obejmują między innymi: usługi cateringowe, sprzątanie, bezpieczeństwo i logistykę.

W Cummins oczekujemy, że nasi dostawcy, zwłaszcza ci, którzy mogą stanowić ryzyko związane z prawami człowieka, będą przestrzegać SCoC.

Dostawcy obarczeni ryzykiem związanym z prawami człowieka są uwzględniani w corocznym przeglądzie dostawców w celu zapewnienia zgodności z SCoC.

Pomiar skuteczności
Cummins mierzy swoją skuteczność, potwierdzając, że wybrani dostawcy poświadczają zgodność z SCoC.

Cummins przeprowadza nieformalne audyty u dostawców na całym świecie, w tym u dostawców w krajach Europy kontynentalnej i w Wielkiej Brytanii, aby sprawdzić, czy zachowują oni zgodność z SCoC.

Cummins będzie wciąż usprawniać te działania, oceniając procesy mające na celu identyfikację dostawców, którzy stwarzają ryzyko naruszenia praw człowieka.

Szkolenie dla personelu
Oprócz szkolenia online „Kodeks postępowania biznesowego Cummins”, dostępnego dla wszystkich pracowników Cummins na całym świecie, od 2019 roku Cummins oferuje też „Szkolenie z zakresu praw człowieka” online, które jest dostępne dla wszystkich pracowników. Jest to jednak szkolenie obowiązkowe dla osób pełniących funkcje z zakresu: Prawa, Audytu Wewnętrznego, Etyki i Zgodności oraz Łańcucha Dostaw, Planowania, Zakupów, Produkcji, Logistyki, Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Jakości.

Niniejsze oświadczenie jest (i) sporządzone zgodnie z sekcją 54(1) ustawy Modern Slavery Act 2015 i stanowi oświadczenie naszej firmy o niewolnictwie i handlu ludźmi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021; oraz (ii) zatwierdzone przez dyrektorów Cummins Ltd w dniu 21 czerwca 2022 roku.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!