Równowaga płac

W ramach kultury przywództwa firmy Cummins staramy się inspirować i zachęcać wszystkich pracowników do osiągania pełni swojego potencjału.

Zdajemy sobie z tego sprawę, że uprzedzenia mogą stwarzać bariery dla indywidualnego sukcesu i rozwoju. W przypadku braku kontroli, uprzedzenia mogą mieć negatywny wpływ na decyzje w zakresie zatrudnienia, sposób, w jaki przyznawane są awanse, czy też na dystrybucję wynagrodzeń. Aby stworzyć środowisko, w którym decyzje o talentach są podejmowane bez uprzedzeń, nasze polityki, programy, procesy szkolenia i wykrywania muszą być skuteczne.

Czujemy się zobowiązani wobec naszych akcjonariuszy i siebie samych, aby traktować priorytetowo kwestie równych płac dla mężczyzn i kobiet oraz likwidować wykryte różnice w zakresie wynagrodzeń. Nasze zasady i procesy wynagradzania mają na celu zapewnienie pracownikom podobnego wynagrodzenia za zasadniczo podobne prace. Zapewnienie sprawiedliwości w naszych systemach wynagrodzeń i likwidacja różnic płacowych ma kluczowe znaczenie dla tworzenia środowiska, które umożliwia naszym pracownikom osiągnięcie pełni ich potencjału. W naszej firmie stosujemy wiele procesów i metod, które mają na celu zapewnienie, że sprawiedliwość wynagrodzeń i różnice w płacach są analizowane i rozwiązywane na czas i na bieżąco.


Obliczanie luki w wynagrodzeniach różni się od analizy równości płac. Organizacja może mieć równe płace i jednocześnie różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Analiza luk w wynagrodzeniach – W ramach naszej analizy luk w wynagrodzeniach obliczamy surową lukę lub różnicę w średnich wynagrodzeniach między pracownikami płci męskiej i żeńskiej, lub między grupami rasowymi lub etnicznymi. Luka w wynagrodzeniu najczęściej wynika z niedostatecznej reprezentacji danej grupy demograficznej na stanowiskach kierowniczych i stanowiskach z wyższymi płacami. Likwidacja luk w wynagrodzeniach w naszej firmie jest częścią naszych działań na rzecz różnorodności, sprawiedliwości i integracji.

Analiza równości wynagrodzeń – Nasza analiza równości płac jest rodzajem udoskonalonej analizy statystycznej, która bada, czy pracownicy w różnych grupach pracowników, wykonujący podobną pracę, uzyskują za nią podobne wynagrodzenie. Analiza równości płac wskazuje, czy praktyki stosowane w zakresie zarządzania awansami i talentami przyniosły zamierzony rezultat w postaci sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia.

 

Zgłaszanie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

W firmie Cummins prowadzone są inicjatywy, które mają na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w firmie i zapewnienie większej równowagi płci wśród naszych pracowników na wszystkich szczeblach. Zewnętrzne zainteresowanie równością w zakresie wynagrodzeń pod względem płci jest oczywiste, ponieważ niektóre kraje, w których prowadzimy działalność, wprowadziły przepisy nakazujące dokonywanie przeglądów pod kątem różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i sporządzanie sprawozdań.

 

Sprawozdania dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii

Firma Cummins w Wielkiej Brytanii jest zobowiązana na mocy brytyjskiej ustawy o równości 2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017 do corocznego publikowania ustawowych obliczeń pokazujących, jak duże są nasze różnice w wynagrodzeniach między pracownikami płci męskiej i żeńskiej.

Należy zauważyć, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to nie to samo, co równe wynagrodzenie, które dotyczy wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za taką samą pracę. Organizacja może mieć równe płace i jednocześnie różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to różnica w przeciętnym wynagrodzeniu za godzinę pracy wszystkich kobiet w porównaniu do wszystkich mężczyzn. Średnia określa punkt środkowy populacji. Średnia różnica w wynagrodzeniu to różnica między stawką wynagrodzenia za godzinę pracy kobiety w punkcie środkowym, w porównaniu ze stawką wynagrodzenia mężczyzny w punkcie środkowym.

Analiza z 2022 pokazuje, że w naszych brytyjskich firmach Cummins istnieje jedynie niewielka różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Ogólnie rzecz biorąc, średnia rozbieżność płac kobiet i mężczyzn wynosi 3,9%, a mediana tej rozbieżności wynosi 5,7%. Dla porównania, krajowe zróżnicowanie wynagrodzeń pod względem płci we wszystkich przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii pokazuje, że mediana rozbieżności płac kobiet i mężczyzn wynosi 14,9% (dane szacowane przez ONS). Istnieją pewne czynniki, które wpływają na nasze wyniki, między innymi, mniejsza liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i mniejszy odsetek kobiet na stanowiskach inżynieryjnych.

Więcej o naszej pracy na rzecz poprawy równowagi płci można przeczytać w Raporcie dotyczącym różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii.

Sprawozdania z ubiegłych lat:

 

Wskaźnik równouprawnienia płci we Francji

Prawo we Francji wymaga od firmy Cummins pomiaru wskaźnika równouprawienia płci, który daje wynik w postaci liczby (maksymalnie 100).

Wynik pomiaru wskaźnika opiera się na zestawie czynników, za które przyznawane są punkty, przy czym maksymalny możliwy wynik to 100. Czynniki te obejmują różnice w wynagrodzeniach, różnice w odsetku mężczyzn i kobiet, którzy awansują lub dostają podwyżki, wzrost wynagrodzeń dla kobiet podczas urlopu macierzyńskiego oraz ilość kobiet na najwyższych10, najlepiej płatnych stanowiskach w przedsiębiorstwie.

W 2022 roku firma Cummins France osiągnęła ogólny wynik na poziomie 80, a pełne szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli. Nadal kontynuujemy nasze działania na rzecz poprawy i postępu na tym obszarze.

 

 

 

  Obliczalny wskaźnik Wartość wskaźnika Punkty Maksymalna liczba punktów za każdy wskaźnik Maksymalna liczba punktów za każdy obliczalny wskaźnik
Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w porównywalnym wieku i na porównywalnym stanowisku (%) Tak 4,6 35 40 40
Możliwość podwyżki wynagrodzenia (%) Tak 3,1 10 20 20
Możliwość awansu (%) Tak 1,6 15 15 15
Podwyżki po urlopie macierzyńskim (%) Tak 100 15 15 15
Liczba kobiet wśród 10 najlepiej opłacanych pracowników Tak 2 5 10 10
Obliczalne wskaźniki ogółem     80   100
Indeks (na 100 punktów)     80   100

 

 

Sprawozdania dotyczące równouprawnienia płci w miejscu pracy w Australii

 

 

 

Workplace Gender Equality Agency (WGEA, Agencja ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w Miejscu Pracy) jest australijską agencją rządową, która ma za zadanie promowanie i poprawę równouprawnienia płci w miejscu pracy. Każdego roku firma Cummins jest zobowiązana do wypełnienia szczegółowego kwestionariusza, który zawiera informacje dotyczące 6 wskaźników równouprawnienia płci. W przeciwieństwie do Francji i Wielkiej Brytanii, WGEA publikuje te kwestionariusze, jednakże bez danych o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Więcej informacji o równouprawnieniu płci w miejscu pracy w Australii można znaleźć na następującej stronie: www.wgea.gov.au.

 

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!