Etyka i przestrzeganie zasad

Firma Cummins jest dumna ze swojego wieloletniego zaangażowania na rzecz uczciwości i najwyższych standardów etycznych.

 

Wszyscy członkowie rodziny Cummins - od dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników, po dystrybutorów, spółki zależne i stowarzyszone - nieustannie pracują nad rozwojem i ochroną tego zobowiązania do prowadzenia działalności w sposób etyczny. Zobowiązanie firmy do przestrzegania tych standardów i wartości jest określone w naszym Kodeksie postępowania w biznesie.

Cummins wierzy, że zrównoważona firma jest zbudowana na fundamencie dobrego zarządzania, które promuje etyczne zachowanie na wszystkich poziomach. Dział Etyki i przestrzegania zasad pomaga firmie Cummins w utrzymaniu tradycji firmy etycznej w miarę jej rozwoju na całym świecie.


Naszych 10 zasad etycznych

Inicjatywy Cummins w zakresie etyki i zarządzania są zbudowane wokół 10 Zasad etycznych wymienionych w Kodeksie postępowania w biznesie:

  1. Będziemy przestrzegać prawa - wszędzie.
  2. Przyjmiemy różnorodne perspektywy i akceptujemy różnorodne pochodzenie oraz będziemy traktować wszystkich z godnością i szacunkiem.
  3. Będziemy konkurować uczciwie i sprawiedliwie.
  4. Będziemy unikać konfliktów interesów.
  5. Będziemy domagać się, aby wszystko, co robimy, prowadziło do czystszego, zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska.
  6. Będziemy chronić naszą technologię, nasze informacje i naszą własność intelektualną.
  7. Będziemy domagać się, aby nasze rejestry i procesy finansowe były jasne i zrozumiałe.
  8. Będziemy dążyć do doskonalenia naszych społeczności.
  9. Będziemy komunikować się uczciwie i rzetelnie.
  10. Stworzymy kulturę, w której wszyscy pracownicy biorą odpowiedzialność za etyczne zachowanie.

Cummins wprowadza te zasady w życie poprzez kompleksowy program szkoleń w zakresie przestrzegania zasad, skierowany do odpowiednich grup pracowników i promujący etyczne zachowanie.


Etyka i stosowanie prawa w przypadku dostawców i dystrybutorów

Firma Cummins promuje etyczne zachowanie wśród swoich dostawców i dystrybutorów.
Kodeks postępowania dostawców

Firma Cummins wymaga od dostawców spełnienia wyższych standardów niż tylko zgodność z lokalnymi przepisami prawa. Nasz Kodeks postępowania dostawcy ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, które dostarczają produkty lub usługi firmie Cummins oraz jej spółkom zależnym, joint venture, oddziałom lub podmiotom stowarzyszonym. Kodeks dostawcy, dostępny w 15 językach, opiera się na siedmiu zasadach i pomaga firmie Cummins upewnić się, że prowadzi interesy z innymi firmami na całym świecie, które podzielają jej wartości w zakresie zrównoważonych praktyk. Kodeks zawiera przepisy zakazujące pracy dzieci i pracy przymusowej, zobowiązujące do respektowania praw pracowniczych i zapewniające pracownikom bezpieczne miejsce pracy.
Wszyscy nowi dostawcy otrzymują egzemplarz Kodeksu postępowania dostawców firmy Cummins i firma zachęca do jego przyjęcia. Najważniejsi dostawcy firmy Cummins są zobowiązani do poświadczenia zamiaru przestrzegania Kodeksu postępowania dostawców firmy Cummins. Jeśli jesteś dostawcą w Cummins lub chciałbyś dowiedzieć się jak możesz nim zostać, wejdź na Portal Dostawcy.


Dystrybutorzy
Dystrybutorzy stanowią kluczową część działalności biznesowej i umożliwiają firmie Cummins zwiększenie obecności na rynkach na całym świecie. Firma podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dystrybutorzy podzielają  wartości firmy Cummins niezależnie od tego, czy dystrybutor jest dystrybutorem niezależnym, czy uznanym partnerem sieciowym. Wielu naszych dystrybutorów przechodzi szkolenia z zakresu przestrzegania zasad i ma dostęp do materiałów dotyczących inicjatyw i zasad etyki i zgodności.


Ochrona danych

Firma Cummins zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Cummins dopilnowuje, że dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prywatność danych dotyczy prawa jednostki do ochrony informacji lub danych o sobie przed innymi osobami lub organizacjami, jak również prawa do wymagania od organizacji zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem lub zmianą. Ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich obszarów działalności firmy Cummins, w tym: pracowników i osób ubiegających się o pracę, danych klientów, danych dostawców, danych dystrybutorów i partnerów biznesowych oraz udziałowców.

Wszyscy pracownicy firmy Cummins, w tym pracownicy tymczasowi, kontrahenci i partnerzy biznesowi przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu, są zobowiązani do przestrzegania wymogów w zakresie ochrony danych zawartych w przepisach i procedurach firmy Cummins.

W razie pytań lub uzyskania informacji o jakimkolwiek działaniu niezgodnym z polityką firmy Cummins lub przepisami prawa, możesz skontaktować się z Zespołem ds. Etyki i Przestrzegania Zasad w celu uzyskania pomocy. Wyślij e-mail na adres [adres a-mail chroniony] a skontaktuje się z tobą odpowiednia osoba.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!