Ochrana osobních údajů a právní předpisy

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Cummins Inc., a naše dceřiné a přidružené společnosti (společně "Cummins", "naše", "my"nebo "nás") shromažďují, používají a sdělují osobní údaje o vás a poskytují informace o vašich právech. Osobní údaje se někdy označují také jako osobní data, osobně identifikovatelné údaje nebo jiné podobné termíny a znamenají jakékoli informace, které vás přímo nebo nepřímo identifikují nebo je lze rozumně spojit s vámi nebo vaší domácností. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které shromažďujeme on-line i offline, a platí v následujících situacích:

 • Webové stránky: Používání těchto nebo jiných webových stránek společnosti Cummins, které zveřejňují tyto zásady ochrany osobních údajů nebo na ně odkazují;
 • Produkty a služby: Vaše komunikace se společností Cummins v souvislosti s našimi produkty anebo službami, které se týkají těchto zásad ochrany osobních údajů nebo na ně odkazují;
 • Obchodní partneři a dodavatelé: Vaše komunikace s námi, jakmile navštívíte naše zařízení nebo s námi jinak komunikujete v roli zástupce prodejce, dodavatele, poskytovatele služeb nebo subjektu, který s námi obchoduje, a
 • Digitální nástroje: Vaše používání různých digitálních nástrojů (včetně aplikací) nabízených společností Cummins v souvislosti s našimi diagnostickými a opravárenskými službami pro užitková vozidla a zařízení, jako jsou Guidanz®, INSITE™, INLINE™, QuickServe®.

V souvislosti s jinými postupy shromažďování osobních údajů, které nespadají do oblasti působnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžeme poskytnout odlišná nebo dodatečná oznámení o našich postupech ochrany osobních údajů; v takovém případě se tyto Zásady ochrany osobních údajů nepoužijí. Pokud se například ucházíte o práci na našich webových stránkách, oznámení pro uchazeče o zaměstnání se vztahuje na naše postupy při nakládání s osobními údaji a nikoli na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Obsah

Zdroj a typ osobních údajů, které shromažďujeme
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace. Aby vám však společnost Cummins mohla poskytnout určité webové služby nebo umožnit vstup do určitých sekcí našich webových stránek, vyžadujeme, abyste poskytli některé osobní údaje související s typem komunikace nebo služby. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat například přímo od vás při registraci produktu, odeslání dotazu, nákupu zboží, žádosti o zaměstnání, účasti v průzkumu, obchodním jednání s námi. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat také od jiných stran, jako jsou naši poskytovatelé služeb, dodavatelé, zpracovatelé a další.

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 • Vaše identifikační údaje, jako je vaše jméno, název společnosti, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, adresa internetového protokolu, jedinečný osobní identifikační údaj a další podobné identifikační údaje;
 • Váš obchodní vztah s námi, například zda jste zákazník, obchodní partner, prodejce, poskytovatel služeb nebo dodavatel;
 • Komerční údaje, jako je historie nákupů, historie plateb a fakturací, finanční údaje, zájem o konkrétní produkty nebo služby, informace o záruce, historie servisu, zájem o produkty nebo služby, číslo VIN motorů/generátorů, které jste zakoupili, a identifikace vašeho prodejce anebo servisních středisek;
 • Vaše přihlášení do některého z našich programů, jako je zasílání newsletteru, přihlášení k odběru e-mailů, účast v průzkumu nebo jiné podobné služby, které nabízíme;
 • Vaše online nebo offline interakce s námi, například vaše "lajky" a zpětná vazba prostřednictvím sociálních médií, komunikace s našimi call centry;
 • Vaše používání užitkových vozidel nebo zařízení obsahujících aktivovaná telematická zařízení, která společnosti Cummins předávají informace týkající se správného fungování a údržby vozidla/zařízení, na kterém jsou nainstalována, jako jsou identifikační údaje vozidla nebo zařízení, kódy závad a podobné informace o fungování, příslušná data a časy, přesné geolokační údaje (pro vyhodnocení stavu vozovky a podobných faktorů ovlivňujících výkon) a informace o brzdění a rychlosti. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na naše Oznámení o telematické ochraně osobních údajů pro vozidla a zařízení nebo generátory.
 • Vaše omezené osobní údaje při používání našich digitálních nástrojů a aplikací, které společnost Cummins nabízí v souvislosti s našimi diagnostickými a opravárenskými službami pro užitková vozidla a zařízení, jako je jméno a kontaktní údaje, nástroje anebo aplikace, které se rozhodnete používat online anebo prostřednictvím aplikací, identifikační údaje vozidla anebo zařízení, přesné geolokační údaje (pro asistenci při opravách, podpoře a plánování), platební údaje. Více informací najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů u digitálních nástrojů níže.

My a další subjekty, které kontrolují shromažďování osobních údajů, používáme ke shromažďování údajů o vás sledovací technologie, jako jsou soubory cookie a webové majáky. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je zakázat, naleznete v našem Oznámení a prohlášení o souborech cookie.

Na základě shromážděných údajů o vás můžeme vyvozovat informace nebo závěry. Na základě vaší IP adresy můžeme například usuzovat na vaši přibližnou polohu nebo na základě vašeho chování při prohlížení a předchozích nákupů usuzovat, že chcete zakoupit určité produkty.

Účely a používání osobních údajů
Společnost Cummins může pro následující účely použít kategorie osobních údajů uvedené výše:

 • Správa a podpora vaší komunikace s námi, například zodpovídání vašich dotazů ohledně našich produktů nebo služeb, vyřizování objednávek nebo vrácení zboží, přihlášení do programů na vaši žádost nebo podobné činnosti, které reagují na vaši žádost nebo souvisejí s našimi obchodními aktivitami;
 • Správa a zlepšování kvality našich produktů, služeb, webových stránek, interakcí se sociálními médii a našich nabídek;
 • Správa a zlepšování služeb, které poskytujeme v souvislosti s naší telematickou činností;
 • Správa a zlepšování služeb, které poskytujeme v souvislosti s našimi digitálními nástroji;
 • Podpora a zlepšování našich vztahů se zákazníky, například shromažďováním informací a komunikací s vámi v souvislosti s dalšími produkty a službami, které by vás mohly zajímat na základě vašich preferencí;
 • Vedení obchodních jednání s našimi partnery a poskytovateli služeb;
 • Zasílání technických oznámení, bezpečnostních upozornění a zpráv o podpoře a administrativě;
 • Sledování a analýza trendů, používání a aktivit v souvislosti s našimi službami;
 • odhalování, prošetřování a předcházení bezpečnostním incidentům a dalším zlomyslným, klamavým, podvodným nebo nezákonným činnostem a ochrana práv a majetku společnosti Cummins a dalších;
 • Ladění, identifikace a oprava chyb v našich službách;
 • Dodržování a plnění příslušných právních, compliance, finančních, exportních a regulačních povinností; a
 • K jakémukoli jiného účelu, který vám byl popsán při shromažďování osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje zveřejňujeme za následujících okolností nebo v případech, které jsou jinak popsány v těchto zásadách:

 • Naši poskytovatelé služeb, dodavatelé a zpracovatelé: Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům služeb, dodavatelům a zpracovatelům, například těm, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami, IT zabezpečením, datovými centry nebo cloudovými službami, komunikačními službami, sociálními médii, těm, kteří s námi spolupracují v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři pro telematiku, a těm, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb. Společnost Cummins tyto poskytovatele služeb, smluvní partnery a zpracovatele předem vyhodnocuje, aby se ujistila, že jsou schopni dodržovat podobnou úroveň ochrany údajů, a také od nich vyžaduje, aby uzavřeli písemnou smlouvu potvrzující, že jsou srozuměni s tím, že mají výslovně zakázáno používat osobní údaje k jakýmkoli nesouvisejícím účelům nebo tyto údaje prodávat či sdílet.
 • Prodej osobních údajů třetím stranám: Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám.
 • Sdílení osobních údajů pro cílenou reklamu: Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami za účelem cílené reklamy.
 • Právní informace: Můžeme zveřejnit osobní údaje, pokud se domníváme, že jejich zveřejnění je v souladu s platnými zákony nebo právními postupy, včetně zákonných požadavků orgánů veřejné moci na splnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva. Osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že vaše jednání není v souladu s našimi uživatelskými smlouvami nebo zásadami, pokud se domníváme, že jste porušili zákon, nebo pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Cummins, našich uživatelů, veřejnosti nebo jiných osob.
 • Poskytnutí informací poradcům a právníkům: Osobní údaje můžeme zpřístupnit našim právníkům a dalším odborným poradcům, pokud je to nezbytné k získání poradenství nebo k jiné ochraně a správě našich obchodních zájmů.
 • Zveřejnění osobních údajů při změně vlastníka: Můžeme zveřejnit osobní údaje v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
 • V rámci naší rodiny přidružených společností a dalších: Osobní údaje jsou zveřejňovány mezi společností Cummins a našimi současnými i budoucími mateřskými, přidruženými a dceřinými společnostmi a dalšími společnostmi pod společnou kontrolou a vlastnictvím. Pokud jsou osobní údaje zpřístupněny společnostem naší skupiny nebo partnerům třetích stran, kteří nám pomáhají, požadujeme od nich (stejně jako od všech jejich subdodavatelů), aby dodržovali v podstatě rovnocennou úroveň ochrany těchto osobních údajů.
 • S vaším souhlasem: Osobní údaje zveřejňujeme s vaším souhlasem nebo na váš pokyn.
 • Zveřejňování neosobních údajů: Můžeme zveřejnit souhrnné nebo neidentifikační údaje, které nelze rozumně použít k vaší identifikaci.

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů se liší v závislosti na účelu (účelech) jejich shromažďování. Může zahrnovat:

 • Souhlas, jako například spravování našich služeb nebo odpovědi na dotazy uživatelů webových stránek;
 • Plnění smlouvy, například správa vašeho přístupu k účtu zákazníka nebo dodavatele, zpracování a sledování požadavků na služby a objednávek;
 • Plnění obchodních nebo zákonných povinností, například když je zpracování vyžadováno zákonem, například uchovávání faktur za nákup nebo služby); nebo
 • Naše oprávněné zájmy, jako je zlepšování našich produktů, služeb nebo webových stránek; prevence zneužití nebo podvodů; zabezpečení našich webových stránek nebo jiného softwaru či majetku společnosti Cummins nebo přizpůsobení naší komunikace.

Uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účely, pro které jsme je původně shromáždili, a pro další legitimní obchodní účely, včetně plnění našich zákonných, regulačních nebo jiných povinností v oblasti dodržování předpisů. Další podrobnosti o uchovávání osobních údajů najdete na adrese [email protected].

Ochrana vašich údajů
Cummins zavedl vhodné fyzické, elektronické a materiální postupy k umožnění ochrany a zabezpečení údajů, které on-line shromažďujeme, před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, pozměněním, zničením nebo odcizením. Zahrnuje to přiměřené záruky pro zákazníky, kteří prostřednictvím našich stránek nakupují, stejně jako těch kteří se přihlásí do našich programů. Přijatá bezpečnostní opatření odpovídají citlivosti informací a jsou podle potřeby aktualizována s ohledem na vyvíjející se bezpečnostní rizika.

Děti
Tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let ani na ně nejsou zaměřeny. Kromě toho vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud zjistíme, že jsme omylem shromáždili jakékoli informace od osoby mladší 13 let nebo pod věkovou kategorii v příslušné zemi, kde dítě pobývá, okamžitě je vymažeme, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Přeshraniční předání osobních údajů - osvědčení
Jako globální organizace společnost Cummins přenáší a ukládá některé osobní údaje, které shromažďuje, mimo zemi jejich původu. To může zahrnovat předávání údajů třetím stranám, které nám pomáhají v jiných zemích, a také ukládání údajů v cloudu. Pokud žijete mimo Spojené státy, měli byste si uvědomit, že zákony o ochraně osobních údajů se v jednotlivých zemích liší a ne vždy poskytují stejnou úroveň ochrany jako ve vaší zemi. Společnost Cummins nicméně přijala opatření, která mají zajistit, aby přeshraniční předávání osobních údajů probíhalo v souladu s platnými zákony a požadavky na ochranu údajů. Tato opatření zahrnují posouzení dovozce údajů i platných právních předpisů hostitelské země, aby se zajistilo, že příjemce je schopen zajistit odpovídající úroveň ochrany údajů a uzavření příslušných písemných dohod s dovozcem údajů, které tento závazek potvrzují. Společnost Cummins se při těchto předáních spoléhá na standardní smluvní doložky EU nebo rovnocenný mechanismus předávání údajů a podobné mechanismy zavedla také pro předávání údajů mezi společnostmi naší skupiny.

Osvědčení EU-USA Privacy Shield
Společnost Cummins dodržuje zásady rámce EU-USA Privacy Shield Ministerstva obchodu USA týkající se osobních údajů svých lidských zdrojů a zákazníků. Nicméně s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18. ("Schrems II") přestala společnost Cummins využívat rámec Privacy Shield jako právní základ pro předávání osobních údajů. Společnost Cummins nicméně i nadále zůstává certifikována podle tohoto rámce jako součást celkového závazku společnosti zajistit dodržování předpisů a odpovědné postupy v oblasti ochrany údajů v zemích, ve kterých působíme. Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte webové stránky Privacy Shield Ministerstva obchodu USA na adrese: https://www.privacyshield.gov/list nebo se podívejte na naše Oznámení o Privacy Shield.

Správnost osobních údajů
Společnost Cummins přijímá přiměřené kroky, aby zajistila, že vaše osobní údaje, které máme ve složkách, budou přesné a aktuální. Doporučujeme také jednotlivcům, kteří nám svěřili své údaje, aby je udržovali aktuální (například pokud změníte svou e-mailovou adresu, adresu nebo telefonní číslo) a aby aktualizovali své kontaktní preference (například v souvislosti s našimi produkty nebo službami a četnost kontaktů), abychom měli správné informace o vás a abychom mohli přizpůsobit naše služby vašim očekáváním a potřebám. Vyzýváme vás, abyste nás kontaktovali na adrese care.cummins.com a aktualizovali své informace nebo preference.

Práva osob se zdravotním postižením
Společnost Cummins nabízí více způsobů, jak s námi komunikovat, aby mohla poskytovat pomoc osobám se zdravotním postižením a umožnit každému jednotlivci efektivní komunikaci. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.cummins.com/cummins-care.

Prosazování a naplňování práv jednotlivce
Společnost Cummins má zavedeny postupy pro dodržování práv jednotlivců v souvislosti s osobními údaji, které o nich shromažďuje, v souladu s platnými zákony. Patří sem například právo seznámit se s údaji, které o vás uchováváme, nebo získat jejich kopii, a omezená práva na změnu údajů, žádost o výmaz nebo námitku proti zpracování vašich údajů. V neposlední řadě nabízíme jednotlivcům právo kdykoli odvolat souhlas s našimi marketingovými a komerčními programy a nabídkami. Chcete-li tak učinit nebo uplatnit kterékoli z těchto dalších práv, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected] nebo písemně na adrese Cummins Inc. Global Headquarters, 500. Jackson Street, Columbus, IN USA 47201. Společnost Cummins si od vás může vyžádat dodatečné ověření a více popisných informací týkajících se vaší komunikace se společností, aby mohla zpracovat vaši žádost a odpovědět na ni, aniž by poskytla osobní údaje neoprávněné osobě.

Další práva, která se na vás mohou vztahovat v závislosti na vaší poloze, naleznete v níže uvedených částech specifických pro danou zemi nebo region.

Zveřejňování údajů pro fyzické osoby v Evropě

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ve Spojeném království nebo ve Švýcarsku, máte podle zákona určitá práva a ochranu týkající se zpracování vašich osobních údajů (podle zákonů o ochraně osobních údajů v těchto zemích a oblastech se tyto údaje nazývají "osobní údaje") a tato část se na vás vztahuje. Společnost Cummins je správcem vašich osobních údajů. Naše kontaktní údaje najdete v části Kontaktujte nás.

Žádosti subjektů údajů

S výhradou určitých omezení máte následující práva:

 • Právo na informace: máte právo získat jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o vašich právech;
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás společnost Cummins uchovává;
 • Právo na opravu: máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé, anebo na jejich doplnění, pokud jsou neúplné;
 • Právo na výmaz / právo být zapomenut: máte právo na vymazání nebo odstranění svých osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o absolutní právo, protože můžeme mít právní nebo legitimní důvody pro uchovávání vašich osobních údajů;
 • Právo na omezení zpracování: máte právo vznést námitku proti určitému zpracování nebo nás požádat o jeho omezení;
 • Právo vznést námitku proti přímému marketingu: kdykoli se můžete odhlásit nebo odmítnout naši přímou marketingovou komunikaci. Můžete tak učinit kliknutím na odkaz "odhlásit odběr" v jakémkoli e-mailu nebo sdělení, které vám zašleme. Můžete také požádat o zasílání neosobních sdělení o našich produktech a službách;
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů na základě souhlasu: Můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, pokud je toto zpracování založeno na souhlasu; a
 • Právo na přenositelnost údajů: máte právo přesunout, zkopírovat nebo přenést údaje z naší databáze do jiné. To se týká pouze údajů, které jste poskytli, pokud je zpracování založeno základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a zpracování se provádí automatizovaně.

Pro uplatnění těchto práv nebo v případě jakýchkoli dotazů či stížností týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese [email protected].

Dotazy nebo stížnosti
Pokud máte obavy ohledně našeho zpracování osobních údajů, které nejsme schopni vyřešit, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v místě vašeho bydliště. Kontaktní údaje vašeho Úřadu pro ochranu osobních údajů naleznete prostřednictvím níže uvedených odkazů:

Pro fyzické osoby v EHS: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
Pro fyzické osoby ve Spojeném království: https://ico.org.uk/global/contact-us/
Pro fyzické osoby ve Švýcarsku: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Zpřístupnění údajů pro fyzické osoby v Kalifornii, v Coloradu, Virginii, Utahu a Connecticutu

Tato část obsahuje další informace pro obyvatele Kalifornie, Colorada, Virginie, Utahu a Connecticutu týkající se našich postupů při zpracování osobních údajů a vašich práv na ochranu osobních údajů.

Kalifornie: Shrnutí postupů zpracovávání osobních údajů za předcházejících 12 měsíců
V níže uvedené tabulce uvádíme přehled našich postupů nakládání s osobními údaji za předchozí 12 měsíce. Více informací o údajích, které shromažďujeme ve výše uvedeném bodě o shromažďování nebo před jejich použitím, najdete v částech Zdroj a typ osobních údajů, Účel a Používání osobních údajů a Zveřejňování osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že naše postupy za předcházejících 12 měsíců jsou podobné našim současným postupům při nakládání s osobními údaji.

Kategorie osobních údajů

Zdroje

Obchodní nebo komerční účel zpracování, zpřístupnění a příjemci osobních údajů

Identifikační údaje, jako je jméno, název společnosti, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, adresa internetového protokolu, jedinečný osobní identifikační údaj a další podobné identifikační údaje.

Vy nebo vaše společnost

Prodáno

Tyto osobní údaje jsme neprodali třetím stranám.

Sdíleno pro cílenou reklamu

Tyto informace jsme nesdíleli s třetími stranami za účelem cílené reklamy

Poskytovatelé služeb/dodavatelé/zpracovatelé

Tyto osobní údaje jsme mohli zveřejnit s našimi poskytovateli služeb, smluvními partnery a procesory, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, například s těmi, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami; zabezpečení IT; datová centra nebo cloudové služby; komunikační služby; sociální média; ti, kteří s námi spolupracuje v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři v oblasti telematiky; a ti, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb.

Účel zpracování

Účel, pro který jsme mohli zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na kontextu, ve kterém nám byly poskytnuty (např. pokud s námi vedete obchodní jednání nebo používáte naše produkty a služby, jako jsou telematická a propojená řešení a digitální nástroje). Podrobnější informace naleznete v částech Účel a použití osobních údajů a Zpřístupnění osobních údajů.

Veškeré osobní údaje popsané v článku § 1798.80(e) obč. zákoníku, jako je jméno, podpis, adresa, telefonní číslo a finanční informace.

 

Vy nebo vaše společnost

 

Prodáno

 

Tyto osobní údaje jsme neprodali třetím stranám.

Sdíleno pro cílenou reklamu

Tyto informace jsme nesdíleli s třetími stranami za účelem cílené reklamy

Poskytovatelé služeb/dodavatelé/zpracovatelé

Tyto osobní údaje jsme mohli zveřejnit s našimi poskytovateli služeb, smluvními partnery a procesory, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, například s těmi, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami; zabezpečení IT; datová centra nebo cloudové služby; komunikační služby; sociální média; ti, kteří s námi spolupracuje v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři v oblasti telematiky; a ti, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb.

Účel zpracování

Účel, pro který jsme mohli zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na kontextu, ve kterém nám byly poskytnuty (např. pokud s námi vedete obchodní jednání nebo používáte naše produkty a služby, jako jsou telematická a propojená řešení a digitální nástroje). Podrobnější informace naleznete v částech Účel a použití osobních údajů a Zpřístupnění osobních údajů.

 

Obchodní informace, jako je například historie vašich nákupů, historie plateb a faktur, zájem o naše konkrétní produkty nebo služby, informace o záruce, servisní historie, zájem o produkty nebo služby, číslo VIN motorů/generátorů, které jste zakoupili, a identifikace vašeho prodejce a/nebo servisních středisek.

Vy nebo vaše společnost

Prodáno

Tyto osobní údaje jsme neprodali třetím stranám.

 

Sdíleno pro cílenou reklamu

Tyto informace jsme nesdíleli s třetími stranami za účelem cílené reklamy

 

Poskytovatelé služeb/dodavatelé/zpracovatelé

Tyto osobní údaje jsme mohli zveřejnit s našimi poskytovateli služeb, smluvními partnery a procesory, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, například s těmi, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami; zabezpečení IT; datová centra nebo cloudové služby; komunikační služby; sociální média; ti, kteří s námi spolupracuje v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři v oblasti telematiky; a ti, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb.

 

Účel zpracování

Účel, pro který jsme mohli zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na kontextu, ve kterém nám byly poskytnuty (např. pokud s námi vedete obchodní jednání nebo používáte naše produkty a služby, jako jsou telematická a propojená řešení a digitální nástroje). Podrobnější informace naleznete v částech Účel a použití osobních údajů a Zpřístupnění osobních údajů.

Informace o aktivitách na internetu nebo jiné elektronické síti, jako je historie prohlížení, historie vyhledávání a informace o komunikaci spotřebitele s našimi webovými stránkami a službami.

Vy nebo vaše společnost

Prodáno

Tyto osobní údaje jsme neprodali třetím stranám.

 

Sdíleno pro cílenou reklamu

Tyto informace jsme nesdíleli s třetími stranami za účelem cílené reklamy

 

Poskytovatelé služeb/dodavatelé/zpracovatelé

Tyto osobní údaje jsme mohli zveřejnit s našimi poskytovateli služeb, smluvními partnery a procesory, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, například s těmi, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami; zabezpečení IT; datová centra nebo cloudové služby; komunikační služby; sociální média; ti, kteří s námi spolupracuje v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři v oblasti telematiky; a ti, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb.

 

Účel zpracování

Účel, pro který jsme mohli zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na kontextu, ve kterém nám byly poskytnuty (např. pokud s námi vedete obchodní jednání nebo používáte naše produkty a služby, jako jsou telematika a propojená řešení a digitální nástroje). Podrobnější informace naleznete v částech Účel a použití osobních údajů a Zpřístupnění osobních údajů.

Geolokační údaje.

Vy nebo vaše vozidlo nebo zařízení

Prodáno

Tyto osobní údaje jsme neprodali třetím stranám.

 

Sdíleno pro cílenou reklamu

Tyto informace jsme nesdíleli s třetími stranami za účelem cílené reklamy

 

Poskytovatelé služeb/dodavatelé/zpracovatelé

Tyto osobní údaje jsme mohli zveřejnit s našimi poskytovateli služeb, smluvními partnery a procesory, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, například s těmi, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami; zabezpečení IT; datová centra nebo cloudové služby; komunikační služby; sociální média; ti, kteří s námi spolupracuje v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři v oblasti telematiky; a ti, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb.

 

Účel zpracování

Účel, pro který jsme mohli zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na kontextu, ve kterém nám byly poskytnuty (např. pokud s námi vedete obchodní jednání nebo používáte naše produkty a služby, jako jsou telematická a propojená řešení a digitální nástroje). Podrobnější informace naleznete v částech Účel a použití osobních údajů a Zpřístupnění osobních údajů.

Závěry vyvozené z jakýchkoli informací uvedených zde.

Vy

Prodáno

Tyto osobní údaje jsme neprodali třetím stranám.

Sdíleno pro cílenou reklamu

Tyto informace jsme nesdíleli s třetími stranami za účelem cílené reklamy

Poskytovatelé služeb/dodavatelé/zpracovatelé

Tyto osobní údaje jsme mohli zveřejnit s našimi poskytovateli služeb, smluvními partnery a procesory, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, například s těmi, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami; zabezpečení IT; datová centra nebo cloudové služby; komunikační služby; sociální média; ti, kteří s námi spolupracuje v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři v oblasti telematiky; a ti, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb.

Účel zpracování

Účel, pro který jsme mohli zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na kontextu, ve kterém nám byly poskytnuty (např. pokud s námi vedete obchodní jednání nebo používáte naše produkty a služby, jako jsou telematická a propojená řešení a digitální nástroje). Podrobnější informace naleznete v částech Účel a použití osobních údajů a Zpřístupnění osobních údajů.

Citlivé osobní údaje nebo data, např. finanční údaje.

Vy nebo vaše společnost

Prodáno

Tyto osobní údaje jsme neprodali třetím stranám.

 

Sdíleno pro cílenou reklamu

Tyto informace jsme nesdíleli s třetími stranami za účelem cílené reklamy

Poskytovatelé služeb/dodavatelé/zpracovatelé

Tyto osobní údaje jsme mohli poskytnout našim poskytovatelům služeb, dodavatelům a zpracovatelům, kteří nám pomáhají poskytovat určité služby, například těm, kteří nám pomáhají s našimi webovými stránkami, zabezpečením IT, datovými centry nebo cloudovými službami, komunikačními službami, sociálními médii, těm, kteří s námi spolupracují v souvislosti s našimi produkty a službami, jako jsou prodejci, distributoři, servisní střediska a partneři v oblasti telematiky, a těm, kteří nám pomáhají s jinými typy služeb.

Účel zpracování

Účel, pro který jsme mohli zpracovávat vaše osobní údaje, závisí na kontextu, ve kterém nám byly poskytnuty (např. pokud s námi vedete obchodní jednání nebo používáte naše produkty a služby, jako jsou telematická a propojená řešení a digitální nástroje). Podrobnější informace naleznete v částech Účel a použití osobních údajů a Zpřístupnění osobních údajů.

Prodej nebo sdílení osobních údajů
Vaše osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme s třetími stranami. Rovněž vědomě neprodáváme, nesdílíme, nepoužíváme k cílené reklamě ani nezveřejňujeme osobní údaje dětí mladších 16 let. Vezměte prosím na vědomí, že neumisťujeme soubory cookie ani jiné sledovací prvky, které by představovaly prodej osobních údajů nebo sdílení osobních údajů pro cílenou reklamu pro uživatele z Kalifornie, Colorada, Virginie, Utahu a Connecticutu.

Citlivé osobní údaje
Podle zákonů o ochraně osobních údajů jsou některé typy osobních údajů považovány za "citlivé" osobní údaje a vyžadují další práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů. Společnost Cummins shromažďuje přesné informace o zeměpisné poloze a finanční informace, které mohou být podle zákonů o ochraně osobních údajů považovány za citlivé osobní údaje. Pokud to vyžaduje zákon, získáme před zpracováním vašich citlivých osobních údajů váš souhlas. Vaše citlivé osobní údaje budeme také používat pouze k omezeným účelům, například k provádění služeb nebo poskytování zboží či služeb, které jste očekávali; k prevenci, odhalování a vyšetřování bezpečnostních incidentů; k potírání zlomyslných, klamavých, podvodných nebo nezákonných akcí namířených proti podniku a k trestnímu stíhání osob odpovědných za tyto akce; nebo k ověřování či udržování kvality nebo bezpečnosti našich produktů, služeb nebo zařízení.

Vaše práva
Zákony o ochraně osobních údajů dávají spotřebitelům s bydlištěm v Kalifornii, Coloradu, Virginii, Utahu a Connecticutu určitá práva týkající se jejich osobních údajů, s určitými výjimkami. Pokud jste obyvatelem některého z těchto států, vztahuje se tato část na vás. S výhradou určitých omezení můžete mít následující práva:

 1. Právo na odstranění. Máte právo požádat nás o vymazání osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.
 2. Právo na opravu. Máte právo požádat nás o opravu nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme.
 3. Právo na informace a přístup. Máte právo potvrdit zpracování a informace a přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, včetně kategorií osobních údajů, kategorií zdrojů, z nichž jsou osobní údaje shromažďovány, obchodní nebo komerční účely pro shromažďování, prodej nebo sdílení osobních údajů, kategorií třetích stran, kterým osobní údaje sdělíme, a konkrétní části osobních údajů, které o vás shromažďujeme. Máte právo obdržet tyto informace ve formátu, který je v technicky proveditelném rozsahu přenosný, použitelný a umožňuje vám bez překážek předat osobní údaje osobě, pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.
 4. Právo na odhlášení z profilování. Máte právo odmítnout zpracování svých osobních údajů za účelem profilování při rozhodování, které má právní nebo podobně významné účinky na spotřebitele, včetně přístupu k technologii automatizovaného rozhodování a profilování společnosti Cummins.
 5. Práva související se sdílením za účelem cílené reklamy nebo prodeje. Vaše osobní údaje nesdílíme za účelem cílené reklamy ani je neprodáváme. Pro větší jistotu se však můžete obrátit na společnost Cummins a požádat o zařazení do seznamu neprodávaných nebo nesdílených údajů, aby vaše osobní údaje nebyly (neúmyslně) předmětem dalšího prodeje nebo sdílení. Toto právo můžete uplatnit kliknutím zde, nebo nám zašlete e-mail na adresu [email protected].
 6. Práva spojená s citlivými osobními údaji nebo daty. Zákony na ochranu osobních údajů mohou poskytovat další ochranu citlivých osobních údajů nebo údajů. Další informace naleznete v části Citlivé osobní údaje.
 7. Právo na nediskriminaci. Máte právo nebýt diskriminováni za uplatňování kteréhokoli ze svých práv na ochranu osobních údajů. To zahrnuje, že vám nebudeme: (a) odpírat zboží nebo služby; (b) účtovat jiné ceny nebo sazby za zboží nebo služby, a to i prostřednictvím slev nebo jiných výhod nebo ukládáním sankcí; (c) poskytovat jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb; (d) navrhovat vám, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb; a (e) mstít se vám za uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů.
 8. Právo na odvolání. Pokud v reakci na vaše uplatnění práva na ochranu osobních údajů odmítneme přijmout opatření, budeme vás informovat o důvodu zamítnutí vaší žádosti a informujeme vás o tom, jak se proti rozhodnutí odvolat.

Pokyny k uplatnění práv na ochranu osobních údajů
Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit zavoláním na naše bezplatné telefonní číslo 1-800-CUMMINS, zasláním m e-mailu na [email protected] nebo vyplněním níže uvedených webových formulářů. V některých situacích budeme muset ověřit vaši totožnost, než vyhovíme vaší žádosti o ochranu osobních údajů. Vaši totožnost ověříme tak, že vás požádáme o poskytnutí osobních údajů souvisejících s vaší nedávnou komunikací s námi. Vaší žádosti o práva na ochranu osobních údajů vyhovíme do 45 kalendářních dnů od jejího obdržení, pokud nepožádáme o prodloužení lhůty v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Odvolání proti zamítnutí žádosti o právo na ochranu soukromí
Proti zamítnutí vaší žádosti na ochranu osobních údajů se můžete odvolat na našem bezplatném telefonním čísle 1-800-CUMMINS nebo e-mailem na adrese [email protected]. Do 45 dnů od obdržení odvolání vás budeme písemně informovat o všech opatřeních přijatých v reakci na odvolání, včetně písemného vysvětlení důvodů rozhodnutí. Pokud váš odvolání zamítneme, můžete podat stížnost nejvyššímu státnímu zástupci.

Oprávnění zástupci
Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím oprávněného zástupce. Pokud obdržíme vaši žádost od oprávněného zástupce, můžeme si požádat o důkaz, že jste tomuto zástupci udělili plnou moc nebo že má jinak platné písemné zmocnění k podávání žádostí o výkon práv vaším jménem. Pokud jste oprávněný zástupce a chcete podat žádost, zavolejte prosím na naše bezplatné telefonní číslo 1-800-CUMMINS nebo nám napište na [email protected].

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
S tím, jak pokračujeme v poskytování dalších nových služeb a jak se vyvíjejí předpisy a nařízení o ochraně osobních údajů, může být nezbytné upravit či aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodneme naše zásady změnit, uveřejníme tyto změny na naší domovské stránce, aby byli naši uživatelé vždy informováni o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec, je sdělíme. Pokud bychom kdykoli chtěli použít osobní údaje způsobem, který se liší od způsobu uvedeného v našich zásadách v době jejich shromažďování a který nelze rozumně odvodit, budeme uživatele předem informovat a vyžádáme si jejich souhlas, pokud to vyžaduje zákon.

Kontaktujte nás
Pokud máte dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti Cummins nebo se domníváte, že s vašimi údaji bylo nesprávně nakládáno, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected] nebo písemně na adrese Cummins Inc. Global Headquarters, 500. Jackson Street, Columbus, IN 47201. Společnost Cummins zavedla postup pro řešení sporů pro jakékoli spory související s ochranou osobních údajů nebo bezpečností a nemstíme se žádnému jednotlivci, který nás kontaktuje se sporem, který považuje za oprávněný. Jednotlivci, kteří se domnívají, že jejich spor nebyl společností vyřešen k jejich spokojenosti, mají také právo vznést stížnost u příslušného úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

© 14. prosince 2022, Cummins Inc. Všechna práva vyhrazena.


Oznámení o ochraně osobních údajů u digitálních nástrojů

Účel shromažďování: Mezi naše digitální nástroje patří online nástroje a aplikace, které jsou určeny k tomu, aby pomáhaly zákazníkům při servisních událostech týkajících se vozidel a vybavení. Chápeme nepříjemnosti a časové ztráty spojené s odstávkami a údržbou a snažíme se je pomocí těchto nástrojů minimalizovat. Tyto nástroje vám mimo jiné pomohou rychle vyhledat nejbližší servis (nebo jej přivést k vám), zefektivnit diagnostický proces, abyste zjistili příčinu závady nebo poruchy a co nejrychleji vás vrátit do provozu.

Shromažďované osobní údaje: Konkrétní datové prvky shromažďované prostřednictvím digitálních nástrojů společnosti Cummins se liší v závislosti na daném nástroji a specifických potřebách zákazníka. Patří mezi ně mimo jiné vaše jméno a kontaktní údaje, informace týkající se dotčeného užitkového vozidla nebo zařízení, údaje o poloze (v souvislosti s vyhledáním nejbližšího servisního střediska nebo přivezením služby k vám), diagnostická vyhodnocení týkající se chybových kódů nebo oprav, včetně hlavní příčiny a možných faktorů ovlivňujících poruchu, informace o platbách za případné opravy nebo předplatné těchto služeb a zpětná vazba od zákazníků prostřednictvím průzkumů (pokud je to vhodné).

Zpracování shromážděných informací: Společnost Cummins zpracovává shromážděné údaje v souvislosti s konkrétním digitálním nástrojem nebo aplikací, do které se přihlásíte, a s ohledem na vaše konkrétní potřeby. To zahrnuje provádění nezbytné diagnostiky vašeho užitkového vozidla nebo zařízení, plnění vašich požadavků na opravy a servis, poskytování informací o servisních místech v okolí, plánování termínů a příjezd k vám za účelem provedení diagnostiky a oprav. Údaje mohou být použity také pro související účely, jako je zlepšování produktů a kvality, zpětná vazba a podpora zákazníků a související regulační, právní a compliance účely.

Další informace: Další informace o postupech společnosti Cummins týkajících se jejích digitálních nástrojů (a dalších) osobních údajů, například v souvislosti s bezpečností, přeshraničními přenosy, specifickými informacemi pro určité regiony, právy jednotlivců, uchováváním údajů a případnými spory, naleznete v dalších částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Osoby, které mají dotazy nebo obavy ohledně shromažďování osobních údajů společností Cummins v souvislosti s našimi digitálními nástroji, se na nás mohou obrátit také na adrese [email protected] a požádat o další pomoc.

© 14. prosince 2021, Cummins Inc. Všechna práva vyhrazena.

EU-USA Privacy Shield Upozornění na soubory cookies na webových stránkách

Cílem tohoto oznámení Privacy Shield je informovat vás o tom, že společnost Cummins dodržuje Rámec Privacy Shield EU-USA, jak ho stanovilo ministerstvo obchodu USA.

Rozsah: Společnost Cummins certifikovala a potvrdila, že dodržuje rámec Privacy Shield EU-USA pro osobní údaje svých lidských zdrojů a zákazníků, které se vztahují na obyvatele Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP). Nicméně s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18. ("Schrems II") přestala společnost Cummins využívat rámec Privacy Shield jako právní základ pro předávání osobních údajů. Společnost Cummins nicméně i nadále zůstává certifikována podle tohoto rámce jako součást celkového závazku společnosti zajistit dodržování předpisů a odpovědné postupy v oblasti ochrany údajů v zemích, ve kterých působíme.

Zásady Privacy Shield, které společnost Cummins dodržuje v souvislosti s certifikací ochrany osobních údajů jsou: Upozornění; Volba (souhlas); Odpovědnost za další předávání; Bezpečnost; Integrita údajů a omezení účelu; Přístup; a Odvolání, vymáhání a odpovědnost. Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte webové stránky Privacy Shield Ministerstva obchodu USA na adrese: https://www.privacyshield.gov/list nebo se podívejte na naše Oznámení o Privacy Shield.

Konflikty: Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami oznámení o ochraně osobních údajů a zásadami Privacy Shield, platí zásady Privacy Shield ve znění rozhodnutí Soudního dvora EU Schrems II.

Spory: V souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí se společnost Cummins zavázala spolupracovat s dozorovými orgány EU, pokud jde o nevyřešené stížnosti týkající se osobních údajů lidských zdrojů nebo zákazníků společnosti. Fyzické osoby, které se domnívají, že společnost Cummins nesprávně nakládá s jejich osobními údaji v souvislosti se závazky společnosti v rámci Privacy Shield, mají právo obrátit se na dozorové orgány EU, aby získaly další informace nebo podaly stížnost, a mohou tak učinit bezplatně. Fyzické osoby z EU/EHS, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se zásad nebo postupů Privacy Shield, by měly nejprve kontaktovat společnost Cummins na adrese:

E-mail: [email protected]
Poštovní adresa: Cummins Inc., Law Department - Privacy Shield Team, 301 East Market Street, 5th Floor, Indianapolis, Indiana USA 46204.

Pokud nedojde k nepředvídaným okolnostem, společnost Cummins odpoví osobě, která stížnost podala, do pětačtyřiceti (45) dnů od jejího obdržení.

Regulační dohled a vymáhání: V souvislosti s certifikací Privacy Shield podléhá společnost Cummins vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA a příslušných evropských dozorových orgánů.

Právo na závazné rozhodčí řízení: Za omezených okolností a v souladu s rámcem Privacy Shield mohou fyzické osoby z EU/EHS rovněž požádat o závazné rozhodčí řízení před panelem Privacy Shield.

Práva fyzických osob na přístup ke svým údajům: Fyzické osoby z EU/EHS mají právo na přístup k osobním údajům, které se jich týkají, a na omezení používání a zveřejňování svých osobních údajů. V určitých situacích, například pokud jsou údaje nesprávné nebo byly shromážděny nevhodným způsobem, mají fyzické osoby rovněž právo požádat o změnu nebo výmaz svých údajů. Společnost Cummins se zavázala respektovat a prosazovat tato práva. Pokud si přejete tato práva uplatnit, můžete nás kontaktovat písemně na adrese 301. East Market Street, 5th floor, Indianapolis, Indiana USA 46204, nebo nám zašlete e-mail na adresu: [email protected]. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva jsou určitým způsobem omezena, jak je popsáno v rámci Privacy Shield.

Žádosti o vymáhání práva: Společnost Cummins může být požádána o zpřístupnění osobních údajů v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva. Společnost Cummins přitom podniká přiměřené kroky, aby vyvážila práva jednotlivců a práva žádajících orgánů, a to v rozsahu, který je vzhledem ke konkrétní situaci přípustný.

Aktualizace: Tyto zásady mohou být čas od času aktualizovány, například v souvislosti s úpravami rámce Privacy Shield, regulačními očekáváními nebo změnami ve společnosti Cummins. Tyto změny nebudou mít negativní dopad na ochranu Privacy Shield, kterou společnost Cummins zavedla.

Účinnost: 14. prosince 2020. Copyright září 2020. Všechna práva vyhrazena.


Podmínky použití

Upozornění: Před použitím těchto webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tento dokument. Nepoužívejte tyto webové stránky, pokud nesouhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Používání těchto webových stránek znamená, že souhlasíte s těmito podmínkami použití.

Používání stránek
Společnost Cummins Inc. (její dceřiné společnosti, společné podniky a přidružené společnosti a také její autorizovaní distributoři) vás opravňuje k prohlížení a stahování určených elektronických informací na těchto webových stránkách (dále jen "stránky"). Tyto elektronické informace ("informace společnosti Cummins") mohou obsahovat software, technické informace, produktovou literaturu a další materiály. Musíte zachovat všechna oznámení o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech, která jsou uvedena v původních informacích společnosti Cummins a na všech kopiích informací společnosti Cummins. Informace společnosti Cummins získané na těchto stránkách nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat ani veřejně vystavovat, přenášet, distribuovat či jinak používat pro jakékoli komerční účely. Pro účely těchto podmínek je jakékoli použití informací společnosti Cummins na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v síťovém počítačovém prostředí (mimo jiné včetně umístění informací společnosti Cummins na místní intranet nebo extranet) za jakýmkoli účelem zakázáno bez výslovného písemného souhlasu společnosti Cummins. Informace společnosti Cummins na těchto stránkách jsou chráněny autorskými právy a jakékoli neoprávněné použití jakýchkoli informací společnosti Cummins umístěných na těchto stránkách může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Pokud tyto podmínky nedodržíte, vaše oprávnění používat tyto stránky automaticky zaniká a musíte okamžitě zničit veškeré informace společnosti Cummins získané z těchto stránek.

Vhodné, etické a legální použití
Používáním těchto webových stránek se zavazujete, že nebudete narušovat ani porušovat bezpečnost webových stránek ani jakýchkoli služeb, systémových zdrojů, účtů, serverů nebo sítí připojených k těmto stránkám nebo přidruženým či propojeným webovým stránkám nebo jinak zneužívat tyto stránky nebo služby, systémové zdroje, účty, servery nebo sítě, které jsou k těmto stránkám nebo přidruženým či propojeným webovým stránkám připojeny nebo jsou prostřednictvím nich přístupné; (b) nebudete narušovat ani porušovat užívání těchto stránek nebo přidružených či propojených webových stránek jinými uživateli; (c) nenahrávat, nezveřejňovat ani jinak nepřenášet žádné viry ani jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory prostřednictvím těchto Stránek nebo na nich; (d) nepoužívat ani se nepokoušet používat cizí účet, službu nebo systém bez oprávnění společnosti Cummins ani nevytvářet či nepoužívat falešnou identitu na těchto Stránkách; (e) nepřenášet prostřednictvím těchto stránek nebo na těchto stránkách nevyžádanou poštu, řetězové dopisy, nevyžádanou poštu nebo jakýkoli jiný typ nevyžádané hromadné elektronické pošty osobám nebo subjektům, které nesouhlasily s tím, aby se staly součástí takové pošty; (f) neprozrazovat své uživatelské jméno a heslo jiným osobám na těchto stránkách ani mimo ně; (g) nepokoušet se získat neoprávněný přístup na tyto stránky nebo do částí těchto stránek, jejichž obecný přístup je omezen; a (h) jinak dodržovat všechny zákony a požadavky na používání těchto webových stránek, včetně těch, které se vztahují na data, která obsahují.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Katalogové informace
Katalogové informace jsou poskytovány pro pohodlí našich zákazníků a jsou co nejpřesnější. Výrobce však neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku na přesnost nebo dostupnost uvedených produktů. Všechny ostatní specifikace a informace o použití jsou převzaty z oficiálních informací. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom poskytli původní informace o instalaci z výroby. Mnoho výrobců nabízí u konkrétních modelů volitelnou výbavu motoru anebo filtrů; výrobci mohou v průběhu výrobního roku provádět změny na výrobní lince modelu; majitelé mohou upravovat výbavu. Společnost Cummins nenese odpovědnost za nesprávné použití.

Duševní vlastnictví
Názvy, obrázky a loga identifikující společnost Cummins nebo třetí strany a jejich produkty a služby podléhají autorským právům, právům na design a ochranným známkám společnosti Cummins anebo třetích stran. Nic z toho, co je obsaženo v těchto podmínkách, nesmí být vykládáno tak, že implicitně, zprostředkovaně nebo jinak uděluje jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku, patent, právo na průmyslový vzor nebo autorské právo společnosti Cummins nebo jakékoli jiné třetí strany.

Uživatelské příspěvky
Veškeré materiály, informace nebo nápady, které jakýmkoli způsobem přenesete na tyto stránky nebo na nich zveřejníte (mimo jiné včetně e-mailů zaslaných společnosti Cummins pomocí odkazů uvedených na těchto stránkách), budou považovány za nedůvěrné a nechráněné a společnost Cummins nebo její přidružené společnosti je mohou šířit nebo používat za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně vývoje, výroby a prodeje produktů. Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet na tyto stránky nebo z nich jakýkoli nezákonný, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, skandální, pobuřující, pornografický nebo vulgární materiál nebo jakýkoli jiný materiál, který by mohl vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti podle zákona. Uživatel nesmí zveřejňovat žádný materiál, který porušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva (včetně práv na publicitu a soukromí). Uživatel odškodní společnost Cummins za veškeré škody vzniklé v důsledku jednání nebo příspěvků uživatele, které porušují některou z těchto zásad. Společnost Cummins si vyhrazuje právo zakázat další příspěvky jakémukoli uživateli za porušení těchto standardů.

Odkazy na jiné webové stránky
Odkazy na webové stránky třetích stran z těchto stránek musí být předem výslovně schváleny společností Cummins. Nejste oprávněni odkazovat na jiné webové stránky bez našeho souhlasu. Veškeré schválené odkazy na webové stránky, které společnost Cummins neprovozuje, jsou poskytovány pouze pro potřeby našich zákazníků a návštěvníků. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte tyto stránky. Společnost Cummins nekontroluje a neodpovídá za tyto stránky ani za jejich obsah. Společnost Cummins neschvaluje ani neposkytuje žádná prohlášení o nich, ani o informacích, softwaru nebo jiných produktech či materiálech, které se na nich nacházejí, ani o výsledcích, které lze získat jejich použitím. Pokud se rozhodnete navštívit některou ze stránek třetích stran, na které je odkazováno na těchto stránkách, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odmítnutí odpovědnosti
Materiály poskytované na těchto stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví. Společnost Cummins dále neručí za přesnost a úplnost materiálů na těchto stránkách. Společnost Cummins může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit materiály na těchto stránkách nebo produkty a ceny v nich popsané. Materiály na těchto stránkách mohou být zastaralé a společnost Cummins se nezavazuje materiály na těchto stránkách aktualizovat.  Informace zveřejněné na těchto stránkách mohou odkazovat na produkty, programy nebo služby, které nejsou ve vaší zemi nebo oblasti dostupné.  Informace o produktech, programech a službách, které vám mohou být k dispozici, získáte přímo od společnosti Cummins. Platné právní předpisy nemusí umožňovat vyloučení předpokládaných záruk, takže se na vás výše uvedené vyloučení nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST CUMMINS, JEJÍ DODAVATELÉ ANI JINÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD A ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU) VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ TYTO STRÁNKY ODKAZUJÍ, NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA JAKÝCHKOLI NEBO VŠECH TAKOVÝCH STRÁNKÁCH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLO ČI NEBYLO UPOZORNĚNO NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. POKUD VAŠE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NEBO INFORMACÍ Z TĚCHTO STRÁNEK POVEDE K NUTNOSTI SERVISU, OPRAVY NEBO NÁPRAVY ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POVAŽOVÁNY ZA PŘESNÉ, ALE UŽIVATEL BY SE NA NĚ NEMĚL ZA ŽÁDNÝM ÚČELEM SPOLÉHAT. VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH NEBO OPOMENUTÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, VČETNĚ JAKÝCHKOLI NEPŘESNOSTÍ, CHYB NEBO NESPRÁVNOSTÍ V TĚCHTO ÚDAJÍCH NEBO INFORMACÍCH.  SPOLEČNOST CUMMINS ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA POUŽITÍ VÝROBKŮ CUMMINS V JINÝCH APLIKACÍCH, NEŽ PRO KTERÉ JSOU URČENY.

Platné zákony
Tyto stránky spravuje společnost Cummins se sídlem v Columbusu ve státě Indiana. Společnost Cummins neprohlašuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené státy, a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Materiály na těchto stránkách nebo jejich kopie či úpravy nesmíte používat ani vyvážet či reexportovat v rozporu s platnými zákony nebo předpisy, mimo jiné včetně zákonů a předpisů USA o vývozu. Pokud se rozhodnete přistupovat na tyto stránky z území mimo Spojené státy, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete odpovědnost za dodržování platných místních zákonů. Tyto podmínky se řídí zákony státu Indiana a jsou vykládány v souladu s nimi bez ohledu na kolizní normy.

Obecné informace
Společnost Cummins si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit. Podmínky na této stránce jsou pro vás závazné, proto byste je měli často kontrolovat. Podmínky uvedené v tomto dokumentu mohou být nahrazeny specifickými podmínkami na jiných místech webu.
 
Objednávkové formuláře, registrační formuláře a e-maily
Tyto stránky používají formuláře pro generování e-mailů, které se pak používají k odesílání dotazů na objednávky, odesílání registračních informací a k dalším obchodním procesům. Společnost Cummins výslovně uvádí, že tyto formuláře nepředstavují žádnou dohodu mezi společností Cummins a osobou, která formulář odesílá. Společnost Cummins se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s doručením a zpracováním těchto formulářů. Pokud je vaše potřeba naléhavá, kontaktujte společnost Cummins přímo telefonicky. E-mail odeslaný společnosti Cummins je přenášen prostřednictvím internetu. Společnost Cummins neodpovídá za zpoždění způsobená problémy s doručováním, zpracováním nebo bezpečností a ochranou soukromí internetových e-mailů.

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Cummins si cení vašeho soukromí. Vaše údaje nebudeme dále prodávat. Můžeme používat soubory cookie ke zjištění toho, jak využíváte webové stránky. Informace, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom mohli poskytovat lepší produkty a služby. Informace můžeme zveřejnit, zpracovat, předat nebo znovu použít v rámci naší skupiny společností Cummins a našich distributorů, abychom mohli poskytovat lepší zákaznickou podporu. Občas vás můžeme kontaktovat ohledně speciálních nabídek, propagačních akcí, informací o nových produktech a službách.
Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Cummins. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte naše webové stránky. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto zásad. Pravidelně kontrolujte změny na této stránce. Vaše další používání webových stránek společnosti Cummins po zveřejnění změn těchto podmínek znamená, že tyto změny přijímáte.

Aktualizace únor 2017


Toto oznámení o souborech cookie a prohlášení o zveřejnění informací se vztahuje na webové stránky, které vlastní nebo provozuje společnost Cummins. Jejím účelem je informovat vás o používání souborů cookie, analytických a dalších podobných technologií společností Cummins, jakož i o vašich možnostech odmítnutí používání těchto položek. Upozorňujeme, že uživatelům v Kalifornii, Coloradu, Virginii, Utahu a Connecticutu neumísťujeme žádné níže popsané soubory cookie, které by představovaly prodej osobních údajů nebo sdílení osobních údajů pro cílenou reklamu. Pokud některý z níže uvedených souborů cookie představuje prodej nebo sdílení, umisťujeme je pouze do prohlížečů uživatelů, kteří nepocházejí z těchto států.
 
Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé části dat odeslané z webové stránky a uložené na zařízeních uživatele. Když uživatel v budoucnu navštíví stejnou stránku, soubor cookie nás upozorní na předchozí aktivitu uživatele. Soubory cookie nijak nepoškozují váš počítač a některé se po určité době, například po šesti měsících, automaticky odstraní.

Používá Cummins soubory cookie?
Ano. Na našich stránkách a v dalších službách používáme určité typy souborů cookie. To nám umožňuje shromažďovat informace prostřednictvím různých technologií. To nám pomáhá identifikovat návštěvníky, kteří se na naše stránky vracejí, a říká nám to například, kolik uživatelů navštívilo naše stránky, jaké stránky byly navštíveny a zda se vyskytly nějaké technické problémy při načítání stránek nebo navigaci na našich stránkách. Shromažďováním těchto informací zjistíme, které části našich webových stránek a dalších služeb jsou pro uživatele nejzajímavější nebo nejcennější a můžeme sledovat celkový zájem o naše produkty a služby. Umožňuje nám také odhalit technické problémy, abychom je mohli ihned odstranit. To nám zase pomáhá vylepšovat naše služby a zlepšovat nabídku pro naše návštěvníky.
 
Musím přijímat soubory cookie?

Ne. Používání nepodstatných souborů cookie můžete zakázat v Centru předvoleb ochrany osobních údajů. Používání všech souborů cookie na webových stránkách včetně našich můžete zakázat také vypnutím funkce souborů cookie ve svém prohlížeči. Některé části našich webových stránek, stejně jako většina ostatních stránek, však nebudou fungovat správně, pokud se tak rozhodnete. Pokud se například rozhodnete na našich stránkách něco zakoupit nebo zadáte heslo pro přístup do vyhrazené oblasti, nebudete tak moci učinit, pokud vás stránka nebude moci ověřit pomocí souborů cookie.
 
Jaké soubory cookie používáte?

Na webových stránkách se používají čtyři obecné kategorie souborů cookie:

 • Nezbytně nutné (nebo podstatné) soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat jejich funkce, například služby, o které jste požádali. Bez těchto souborů cookie by vám tyto služby nebyly k dispozici. To zahrnuje například prohlížení stránek jako registrovaný uživatel, přístup do zabezpečených oblastí webu nebo nákup prostřednictvím webu. Stejně jako všechny veřejné webové stránky používají i naše stránky nezbytně nutné soubory cookie.
 • Výkonnostní soubory cookie. Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda se jim na webových stránkách zobrazují chybová hlášení. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné. Používají se pouze ke zlepšení fungování webových stránek. Stejně jako téměř všechny webové stránky používáme na našich stránkách výkonnostní soubory cookie.
 • Funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše volby (například uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte) a poskytovat vylepšené, více osobní funkce. To vám umožní mít lepší zážitek z používání webu. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány a nemohou sledovat vaši aktivitu na jiných webových stránkách.
 • Soubory cookie pro zaměření nebo reklamu. Tyto soubory cookie shromažďují informace o vašich zvyklostech při prohlížení stránek, aby reklama odpovídala vašim zájmům. Slouží také k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit účinnost reklamní kampaně. Obvykle je umisťují reklamní sítě se souhlasem provozovatele webových stránek. Pamatují si, že jste navštívili webové stránky, a tyto informace jsou sdíleny s dalšími organizacemi, například s inzerenty. Často jsou zaměřovací nebo reklamní soubory cookie spojeny s funkcemi webu poskytovanými jinou organizací.

Co jsou webové majáky?
Některé typy souborů cookie shromažďují souhrnné informace, které nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky tím, že nám poskytují informace například o chybách načítání a nejnavštěvovanějších webových stránkách. Některé stránky na našem webu mohou obsahovat webové signály (známé také jako internetové značky, pixelové značky a neviditelné GIFy). Používáme webové majáky k zobrazování obsahu návštěvníkům a k vytváření statistik týkajících se návštěvnosti webu a trendů. Webové majáky vás nemohou identifikovat jako osoby.

Jak se mohu odhlásit (odvolat souhlas) z používání souborů cookie nebo podobných webových technologií?
Nepodstatné soubory cookie můžete odmítnout v Centru předvoleb ochrany osobních údajů nebo nastavením webového prohlížeče tak, aby zabránil používání souborů cookie. Pokud tak učiníte, můžete stále procházet naše stránky, ale možná nebudete moci používat mnoho jejich funkcí nebo nakupovat.
 
Webové stránky třetích stran

Je možné, že na některé webové stránky třetích stran, například na stránky sociálních sítí, jednotlivci nahráli obsah třetích stran, například videa z YouTube nebo odjinud, či vložili obsah a nástroje pro sdílení z jiných stránek třetích stran. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad šířením souborů cookie na stránkách, které společnost Cummins nevlastní ani neprovozuje, měli byste se podívat na příslušné webové stránky třetích stran, kde najdete další informace o těchto souborech cookie a o tom, zda a jak můžete jejich příjem odmítnout. Obecně však můžete soubory cookie třetích stran zakázat úpravou nastavení prohlížeče. Pokyny najdete na adrese www.aboutcookies.org.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.