INSITE™故障信息系统(FIS)

与以下人员聊天: 支持

故障信息系统(FIS)是可下载版本的故障代码故障排解手册。它提供了有关故障代码、执行维修的流程编号以及发动机故障排解的分步骤指导。

 

 

软件下载

下载警告

 1. 文件大小从800Kb到9Mb不等,因此当互联网连接速度较慢时可能需要较长的下载时间
 2. 某些IT协议可能会拦截从互联网下载的文件
 3. 某些浏览器可能无法通过点击链接/URL进行下载。在这种情况下,请用鼠标右键单击链接/URL,然后选择“文件另存为...”
   

下载说明

 1. 选择要下载的FIS文件。
 2. 当“文件下载”窗口出现时,点击“另存为”。
 3. 选择位置:C:\intelect\INSITE\FIS。(如果INSITE安装在除C盘外的其他盘内,请用相应的盘符替换。)
 4. 点击“保存”。
 5. 点击“是”以覆盖并替换现有文件。(如果为只读文件,请用鼠标右键单击文件,选择“属性”,取消选择“只读”,点击“确定”并保存。)
 6. 对其他FIS文件重复以上操作。

产品 FIS下载链接
12V140 - CM850/CM2850 FIS4021493.chm
12V140 - CM850/CM2850 FIS4021493.chm
12V140 30 CM2250 FIS4022225.chm
12V140 30 CM2250 FIS4022225.chm
12V140 CM2350 FIS4332711.chm
12V140 CM2350 FIS4332711.chm
480C-E FIS4021442.chm
4D95 3.3 CM2250 FIS4022225.chm
4D95 3.3L CM2350 FIS4332711.chm
4D95 CM2150C/CM2150D FIS4021416.chm
6D125/6D140/6D170 - CM850/CM2850 FIS4021493.chm
6D125/6D140/6D170 11/15/23 CM2250 FIS4022225.chm
6D125/6D140/6D170 11/15/23 CM2350 FIS4022225.chm
6D170 23 CM2250 FIS4022225.chm
6D170 CM2350 FIS4332711.chm
B3.9/5.9/C8.3 CM2150 FIS4021570.chm
B4.5 CM2350 B129B FIS5411250.chm
B4.5 CM2350 B147B FIS5411255.chm
B5.6 CM2670 B152B FIS5504361.chm
B5.9G FIS3666118.chm
B6.7 CM2350 B121B/B141B FIS5411226.chm
B6.7 CM2350 B135B FIS5411260.chm
B6.7 CM2350 B148B FIS5411265.chm
B6.7 CM2670 B153B FIS5504366.chm
C Gas Plus/B Gas Plus FIS4021317.chm
C8.3G FIS3666118.chm
CELECT FIS3666084.chm
CELECT Plus FIS3666130.chm
CELECT Plus Ind. FIS3666130.chm
Centinel FIS3666231.chm
CENTRY FIS3666070.chm
康明斯排放解决方案后处理 FIS4021677.chm
F3.8 CM2350 F120B FIS5411240.chm
GTA8.3 CM558 FIS4021664.chm
GTA855 CM558/CM2358 N101 FIS4325957.chm
HS CM2250电力系统 FIS4022225.chm
混合型PECM CM5190 FIS4022225.chm
INSITE集成模拟器 - 多模 FIS4022102.chm
INSITE集成模拟器 - 多模 FIS4022102.chm
INSITE集成模拟器 - 多模 - P2 FIS4332767.chm
INSITE集成模拟器 - 多模 - P3 FIS4332772.chm
INSITE集成模拟器 - 单模 FIS4022225.chm
ISB FIS3666194.chm
ISB - CM2150 FIS4021570.chm
ISB - CM850 FIS4021416.chm
ISB/ISD4.5 CM2150 B119 FIS4358468.chm
ISB/ISD6.7 CM2150 B120 FIS4358473.chm
ISB/ISD6.7 CM2880 B126 FIS4383696.chm
ISB3.9 CM2220 B107 FIS4310793.chm
ISB4.5 CM2350 B104 FIS4332649.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN FIS4021677.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4021677.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 5) FIS4021677.chm
ISB5.9 CM2150 B111 FIS4021570.chm
ISB5.9 CM2880 FIS4383648.chm
ISB5.9 CM2880 FIS4383648.chm
ISB5.9 CM2880 B110 FIS4332886.chm
ISB5.9 CM2880 B127 FIS4383648.chm
ISB5.9 CM2880 B127 FIS4383648.chm
ISB5.9 CM2880 B140 FIS5411232.chm
ISB5.9 G/ISC8.3 G CM2180/CM2380 FIS2883376.chm
ISB5.9/ISD6.7 CM2880 WFLD FIS4021677.chm
ISB6.7 CM2150 AN FIS4021570.chm
ISB6.7 CM2250 FIS4022225.chm
ISB6.7 CM2350 B101 FIS4310800.chm
ISB6.7 CM2350 B103 FIS4332644.chm
ISB6.7 CM2350 B142 FIS5411134.chm
ISB6.7 ISD6.7 CM2150 FIS4021570.chm
ISB6.7G CM2380 FIS2883376.chm
ISBe(4和6汽缸) FIS3666477.chm
ISBe2/3 - CM850 FIS4021416.chm
ISBe4(4和6缸) FIS4021416.chm
ISC - CM2150 FIS4021570.chm
ISC / 公交巴士ISL8.3 - CM850 FIS4021416.chm
ISC/ISL FIS3666271.chm
ISC8.3 CM2250 FIS4022225.chm
ISC8.3 CM2880 SN FIS4021677.chm
ISD6.7 CM2150 SN FIS4021677.chm
ISD6.7 CM2880 D101 FIS5411375.chm
ISD6.7 CM2880 D101 FIS5411375.chm
ISDe - CM2150 FIS4021570.chm
ISF2.8 CM2220 AN FIS4021677.chm
ISF2.8 CM2220 EC/ECF2/ECCF2 FIS4021677.chm
ISF2.8 CM2220 F101 FIS4310849.chm
ISF2.8 CM2220 F117 FIS4388581.chm
ISF2.8 CM2220 F121 FIS4358483.chm
ISF2.8 CM2220 F122 FIS5467379.chm
ISF2.8 CM2220 F126 FIS5411162.chm
ISF2.8 CM2220 IAN FIS4310592.chm 
ISF2.8 CM2350 FIS4332711.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 FIS4021677.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 AN FIS4021677.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 F129 FIS5411328.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 IAN/F122 FIS4310593.chm
ISF3.8 CM2220 AN FIS4021677.chm
ISF3.8 CM2220 F103/F115 FIS4310840.chm
ISF3.8 CM2220 F110 FIS4358483.chm
ISF3.8 CM2220 F116 FIS4383665.chm
ISF3.8 CM2220 F134B FIS5504166.chm
ISF3.8 CM2220 IAN FIS4310593.chm
ISF3.8 CM2350 F109 FIS4367221.chm
ISF3.8 CM2350 F120 FIS4332711.chm
ISF4.5 CM2220 F123 FIS5411323.chm
ISG11 CM2880 G106 FIS4332698.chm
ISG11 CM2880 G108 FIS4332904.chm
ISG12 CM2350/CM2450 FIS4332909.chm
ISG12 CM2880 G107 FIS4332693.chm
ISG12 CM2880 G109 FIS4332909.chm
ISL - CM2150D FIS4021570.chm
ISL 8.9 CM2350 L111 FIS4367226.chm
ISL G - CM2180/CM2380 FIS4021658.chm
ISL8.9 - CM850 FIS4021416.chm
ISL8.9 CM2150 L110 FIS4358478.chm
ISL8.9 CM2150 SN FIS4021677.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4021677.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 5) FIS4021677.chm
ISL8.9 CM2880 L112 FIS4358496.chm
ISL8.9/ISL9.5 CM2880 NS5 FIS4021677.chm
ISL8.9G CM2380 FIS4021658.chm
ISL9 CM2250 FIS4022225.chm
ISL9 CM2350 L101/L108/L109 FIS4310789.chm
ISL9.5 CM2150 SN FIS4310609.chm
ISLe - CM2150 FIS4021570.chm
ISLe4(6缸) FIS4021416.chm
ISM FIS3666266.chm
ISM - CM876 FIS4021560.chm
ISM CM870 FIS4021381.chm
ISM CM875 FIS4021477.chm
ISM11 CM876 SN FIS4021677.chm
ISN14 CM876 SN FIS4021560.chm
ISV5.0 CM3230 V103 FIS4022225.chm
ISV5.0 CM3230 V104 FIS4367294.chm
ISX - CM871 FIS4021560.chm
ISX/ISZ13 CM2150 SN FIS4021677.chm
ISX11.9G CM2380 FIS4310680.chm
ISX12 CM2350 X102/X103/X108 FIS4310642.chm
ISX12 G CM2180/CM2380 EJ FIS4310680.chm
ISX12/11.9/15 CM2250 FIS4022225.chm
ISX15 CM2250 SN FIS4310737.chm
ISX15 CM2350 X101/X104/X109  FIS4310637.chm
ISZ13 CM2150 FIS4021677.chm
ISZ13 CM2880 SN FIS4021677.chm
KTA19, G855 CM558 G驱动装置 FIS4021661.chm
KTA19GC CM558 FIS4021661.chm
KTA38GC CM558 FIS4021665.chm
L Gas Plus FIS4021317.chm
L10G FIS3666118.chm
L9 CM2350 L116B FIS5411333.chm
L9 CM2350 L119B FIS5411270.chm
L9 CM2350 L123B FIS5411468.chm
下一代Cense CM2330 FIS4021315.chm
发电机QSX15 CM2250 ECF FIS4310739.chm
QSB3.3 - CM2150 FIS4021570.chm
QSB3.3 CM2250 EC FIS2883641.chm
QSB3.9 CM2880 B138 FIS5411053.chm
QSB4.5 CM2150 B108 FIS4326164.chm
QSB4.5 CM2250 EC FIS4310594.chm
QSB4.5 CM2350 B106 FIS4367377.chm
QSB4.5/5.9/6.7 - CM850/CM2850 FIS4021416.chm
QSB4.5/6.7/7-DM CM850/CM2850 - 发电机/船舶辅助发动机 FIS4325972.chm
QSB5.9 CM2880 B115 FIS4363709.chm
QSB5.9 CM2880 B139 FIS4388873.chm
QSB5.9/44, 5.9/30, 4.5/30, 3.9/30 FIS3666194.chm
QSB6.7 CM2150 B109 FIS4326169.chm
QSB6.7 CM2250 B128 FIS4388604.chm
QSB6.7 CM2250 EC FIS2883620.chm
QSB6.7 CM2350 B105 FIS4332777.chm
QSB6.7 CM2350 B112 FIS4358501.chm
QSB6.7 CM2350 B130 FIS4388671.chm
QSB6.7 CM2350 B136 FIS4332777.chm
QSB6.7 CM2350/QSL8.9 CM2350 T4F FIS4310615.chm
QSB6.7 CM2880 B116 FIS4363714.chm
QSB6.7 CM2880 B117 FIS4358393.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 FIS2883477.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 Komatsu FIS2883477.chm
QSB6.7-M CM2250 FIS4310615.chm
QSC8.3 - CM850/CM2850 FIS4021416.chm
QSC8.3 CM2880 C102 FIS4388788.chm
QSC8.3/QSL9 FIS3666271.chm
QSF2.8 CM2880 F104 FIS4332740.chm
QSF2.8 CM2880 F105/QSF2.8 CM2880 F106 FIS4358563.chm
QSF2.8 CM2880 F108 FIS4332745.chm
QSF2.8 CM2880 F114 FIS4383737.chm
QSF3.8 CM2350 F107 FIS4367319.chm
QSF3.8 CM2350 F118 FIS4388711.chm
QSF3.8 CM2350 F119 FIS4388706.chm
QSF3.8 CM2880 F112 FIS4383828.chm
QSG12 CM2350 G110 FIS4367324.chm
QSG12 CM2880 G112 FIS4388734.chm
QSK 23/60/78 CM500发电机 FIS2883554.chm
QSK 23/60/78 CM850发电机接口 FIS2883554.chm
QSK19 CM2150 MCRS FIS4022094.chm
QSK19 CM2150 MCRS发电机 FIS4022094.chm
QSK19 CM2350 K105 FIS4326160.chm
QSK19 CM850/CM2850 MCRS FIS4021493.chm
QSK19 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4021493.chm
QSK19/23 CM2350 MCRS K114/K115/K127 FIS4022094.chm
QSK19/23/45/60/78 FIS3666113.chm
QSK19G/38G/60G, QSV81/91 - CM700/CM2358 FIS4021315.chm
QSK19G/38G/60G, QSV81/91 SSM558/CM2358 FIS4021315.chm
QSK23 CM2250 K109 FIS4367361.chm
QSK38 CM2150 K106 FIS4332767.chm
QSK38 CM2150 K106 FIS4332767.chm
QSK38 CM2150 MCRS FIS4022102.chm
QSK38 CM2150 MCRS FIS4022102.chm
QSK38 CM2150 MCRS发电机 FIS4022102.chm
QSK38 CM2150 MCRS发电机 FIS4022102.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS   FIS4021533.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS   FIS4021533.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4021533.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4021533.chm
QSK38、QSK50和QSK60 CM2150模拟器 INSITE集成模拟器 - 多模 - P1 FIS4022102.chm
QSK50 CM2350 K118 FIS4022102.chm
QSK50 CM2350 K118 FIS4022102.chm
QSK50 CM2350 MCRS K108 FIS4332826.chm
QSK50 CM2350 MCRS K108 FIS4332826.chm
QSK50 CM2358 K118 FIS4022102.chm
QSK50/60 CM2150 K107 FIS4332772.chm
QSK50/60 CM2150 K107 FIS4332772.chm
QSK50/60 CM2150 MCRS FIS4022102.chm
QSK50/60 CM2150 MCRS FIS4022102.chm
QSK50/60 CM2150 MCRS发电机 FIS4022102.chm
QSK50/60 CM2150 MCRS发电机 FIS4022102.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS FIS4021533.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS FIS4021533.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4021533.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4021533.chm
QSK60 CM2250 K112 FIS4367457.chm
QSK60 CM2350 MCRS K116 FIS4367447.chm
QSK60 CM2350 MCRS K116 FIS4367447.chm
QSK60 CM2350 MCRS K117 FIS4367452.chm
QSK60 CM2350 MCRS K117 FIS4367452.chm
QSK60 G CM2358 K121/K124 FIS4022102.chm
QSK60 G CM2358 K121/K124 FIS4022102.chm
QSK60G, QSV81/91 - CM700/CM2358 K110 FIS4383784.chm
QSK60G, QSV81/91 - CM700/CM2358 K110 FIS4383784.chm
QSK78 CM2250 K104 FIS4332681.chm
QSK78 CM2350 K126 FIS4022102.chm
QSK78 CM2350 K126 FIS4022102.chm
QSK78 G CM2358 FIS4383784.chm
QSK78 G CM2358 FIS4383784.chm
QSK95 CM2350 K111 FIS4358522.chm
QSK95 CM2350 K111 FIS4358522.chm
QSK95 CM2350 K113 FIS4388666.chm
QSK95 CM2350 K113 FIS4388666.chm
QSK95 CM2350 K128M FIS5411390.chm
QSL9 - CM850/CM2850 FIS4021416.chm
QSL9 - CM850/CM2850 - 发电机 FIS4021416.chm
QSL9 CM2250 L106 FIS4358345.chm
QSL9 CM2250 L115 FIS4388629.chm
QSL9 CM2350 L102 FIS4332795.chm
QSL9 CM2350 L107 FIS4367389.chm
QSL9 CM2350 L118 FIS4388676.chm
QSL9 CM2350 L120 FIS4332795.chm
QSL9 CM2880 FIS2883477.chm
QSL9 G CM558/CM2358 FIS2883472.chm
QSL9.3 CM2880 L113 FIS4383814.chm
QSM11 FIS3666266.chm
QSM11 - CM876 - 发电机 FIS4021560.chm
QSN14 CM876 N103  FIS4358361.chm
QSNT14 CM876 N102 FIS4325997.chm
QST30 FIS3666214.chm
QST30 - CM850 - 发电机 FIS4021674.chm
QST30 - 发电机 FIS4021674.chm
QST30 CM2350 T101/T102 FIS4022094.chm
QST30 CM2350 T101/T102 FIS4022094.chm
QSX11.9/15 CM2250 ECF FIS2883477.chm
QSX15 FIS3666259.chm
QSX15 CM2350 X105 FIS4332666.chm
QSX15 CM2350 X106 FIS4332711.chm
QSZ13 CM2150 Z101 不可用
QSZ13 CM2150 Z102 不可用
QTR CM2350 TR102 FIS4021677.chm
RAM ISB6.7 CM2350 FIS4022225.chm
签名/ISX FIS3666259.chm
签名/ISX - CM870 FIS4021334.chm
VTA903 CM2250 V105 FIS4332843.chm
Westport GX15 CM871 FIS4021560.chm
Westport HD CM2250 FIS2883517.chm
X15 CM2350 X114B FIS5411184.chm
X15 CM2350 X116B FIS5411189.chm

产品 FIS下载链接
QSB4.5 CM2250 EC FIS4322412.chm

产品 FIS下载链接
4D95 CM2150C/CM2150D FIS4332527.chm
B4.5 CM2350 B147B FIS5464044.chm
B6.7 CM2350 B148B FIS5464048.chm
康明斯排放解决方案后处理 FIS4960990.chm
ISB - CM850 FIS4332527.chm
ISB4.5 CM2350 B104 FIS4332597.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN FIS4960990.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4960990.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 5) FIS4960990.chm
ISB5.9/ISD6.7 CM2880 WFLD FIS4960990.chm
ISB6.7 CM2350 B103 FIS4332622.chm
ISBe2/3 - CM850 FIS4332527.chm
ISBe4(4和6缸) FIS4332527.chm
ISC / 公交巴士ISL8.3 - CM850 FIS4332527.chm
ISC8.3 CM2880 SN FIS4960990.chm
ISD6.7 CM2150 SN FIS4960990.chm
ISF2.8 CM2220 AN FIS4960990.chm
ISF2.8 CM2220 EC/ECF2/ECCF2 FIS4960990.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 FIS4960990.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 AN FIS4960990.chm
ISF3.8 CM2220 AN FIS4960990.chm
ISL8.9 - CM850 FIS4332527.chm
ISL8.9 CM2150 SN FIS4960990.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4960990.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 5) FIS4960990.chm
ISL8.9/ISL9.5 CM2880 NS5 FIS4960990.chm
ISLe4(6缸) FIS4332527.chm
ISM11 CM876 SN FIS4960990.chm
ISX/ISZ13 CM2150 SN FIS4960990.chm
ISZ13 CM2150 FIS4960990.chm
ISZ13 CM2880 SN FIS4960990.chm
QSB4.5 CM2350 B106 FIS4375204.chm
QSB4.5/5.9/6.7 - CM850/CM2850 FIS4332527.chm
QSB6.7 CM2250 EC FIS4312421.chm
QSB6.7 CM2350 B105 FIS4360373.chm
QSB6.7 CM2350 B136 FIS4360373.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 FIS4312441.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 Komatsu FIS4312441.chm
QSC8.3 - CM850/CM2850 FIS4332527.chm
QSC8.3 CM2880 C102 FIS4332527.chm
QSF3.8 CM2350 F107 FIS4375168.chm
QSF3.8 CM2350 F118 FIS5406849.chm
QSG12 CM2350 G110 FIS4375379.chm
QSL9 - CM850/CM2850 FIS4332527.chm
QSL9 - CM850/CM2850 - 发电机 FIS4332527.chm
QSL9 CM2880 FIS4312441.chm
QSNT14 CM876 N102 FIS4960990.chm
QSX11.9/15 CM2250 ECF FIS4312441.chm
QSX15 CM2350 X105 FIS4360455.chm
QTR CM2350 TR102 FIS4960990.chm

产品 FIS下载链接
12V140 - CM850/CM2850 FIS4961028.chm
12V140 - CM850/CM2850 FIS4961028.chm
12V140 30 CM2250 FIS4961207.chm
12V140 30 CM2250 FIS4961207.chm
4D95 3.3 CM2250 FIS4961207.chm
4D95 CM2150C/CM2150D FIS3667172.chm
6D125/6D140/6D170 - CM850/CM2850 FIS4961028.chm
6D125/6D140/6D170 11/15/23 CM2250 FIS4961207.chm
6D125/6D140/6D170 11/15/23 CM2350 FIS4961207.chm
6D170 23 CM2250 FIS4961207.chm
B3.9/5.9/C8.3 CM2150 FIS4960394.chm
B4.5 CM2350 B147B FIS5464013.chm
B6.7 CM2350 B121B/B141B FIS5463812.chm
B6.7 CM2350 B148B FIS5464016.chm
C Gas Plus/B Gas Plus FIS3667168.chm
CELECT Plus FIS3666931.chm
CELECT Plus Ind. FIS3666931.chm
CENTRY FIS4324583.chm
康明斯排放解决方案后处理 FIS4960729.chm
HS CM2250电力系统 FIS4961207.chm
混合型PECM CM5190 FIS4961207.chm
INSITE集成模拟器 - 单模 FIS4961207.chm
ISB FIS4322445.chm
ISB - CM2150 FIS4960394.chm
ISB - CM850 FIS3667172.chm
ISB4.5 CM2350 B104 FIS4332588.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN FIS4960729.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4960729.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 5) FIS4960729.chm
ISB5.9 CM2150 B111 FIS4960394.chm
ISB5.9 G/ISC8.3 G CM2180/CM2380 FIS4322386.chm
ISB5.9/ISD6.7 CM2880 WFLD FIS4960729.chm
ISB6.7 CM2150 AN FIS4960394.chm
ISB6.7 CM2250 FIS4961207.chm
ISB6.7 CM2350 B101 FIS4324632.chm
ISB6.7 CM2350 B103 FIS4350228.chm
ISB6.7 CM2350 B142 FIS5464022.chm
ISB6.7 ISD6.7 CM2150 FIS4960394.chm
ISB6.7G CM2380 FIS4322386.chm
ISBe2/3 - CM850 FIS3667172.chm
ISBe4(4和6缸) FIS3667172.chm
ISC - CM2150 FIS4960394.chm
ISC / 公交巴士ISL8.3 - CM850 FIS3667172.chm
ISC/ISL FIS4322448.chm
ISC8.3 CM2250 FIS4961207.chm
ISC8.3 CM2880 SN FIS4960729.chm
ISD6.7 CM2150 SN FIS4960729.chm
ISDe - CM2150 FIS4960394.chm
ISF2.8 CM2220 AN FIS4960729.chm
ISF2.8 CM2220 EC/ECF2/ECCF2 FIS4960729.chm
ISF2.8 CM2220 IAN FIS4322388.chm 
ISF2.8/3.8 CM2220 FIS4960729.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 AN FIS4960729.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 IAN/F122 FIS4322389.chm
ISF3.8 CM2220 AN FIS4960729.chm
ISF3.8 CM2220 IAN FIS4322389.chm
ISG11 CM2880 G106 FIS4374566.chm
ISG11 CM2880 G108 FIS4374568.chm
ISG12 CM2350/CM2450 FIS4374569.chm
ISG12 CM2880 G107 FIS4374567.chm
ISG12 CM2880 G109 FIS4374569.chm
ISL - CM2150D FIS4960394.chm
ISL G - CM2180/CM2380 FIS4322387.chm
ISL8.9 - CM850 FIS3667172.chm
ISL8.9 CM2150 SN FIS4960729.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4960729.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 5) FIS4960729.chm
ISL8.9/ISL9.5 CM2880 NS5 FIS4960729.chm
ISL8.9G CM2380 FIS4322387.chm
ISL9 CM2250 FIS4961207.chm
ISL9 CM2350 L101/L108/L109 FIS4324631.chm
ISLe - CM2150 FIS4960394.chm
ISLe4(6缸) FIS3667172.chm
ISM FIS4312416.chm
ISM - CM876 FIS4960393.chm
ISM CM870 FIS3667171.chm
ISM CM875 FIS4322443.chm
ISM11 CM876 SN FIS4960729.chm
ISN14 CM876 SN FIS4960393.chm
ISV5.0 CM3230 V103 FIS4961207.chm
ISV5.0 CM3230 V104 FIS4375835.chm
ISX - CM871 FIS4960393.chm
ISX/ISZ13 CM2150 SN FIS4960729.chm
ISX12 CM2350 X102/X103/X108 FIS4324630.chm
ISX12/11.9/15 CM2250 FIS4961207.chm
ISX15 CM2350 X101/X104/X109  FIS4324629.chm
ISZ13 CM2150 FIS4960729.chm
ISZ13 CM2880 SN FIS4960729.chm
L Gas Plus FIS3667168.chm
L9 CM2350 L116B FIS5463804.chm
L9 CM2350 L123B FIS5464321.chm
发电机QSX15 CM2250 ECF FIS4322463.chm
QSB3.3 - CM2150 FIS4960394.chm
QSB3.3 CM2250 EC FIS4312458.chm
QSB4.5 CM2250 EC FIS4312454.chm
QSB4.5 CM2350 B106 FIS4375189.chm
QSB4.5/5.9/6.7 - CM850/CM2850 FIS3667172.chm
QSB5.9/44, 5.9/30, 4.5/30, 3.9/30 FIS4322445.chm
QSB6.7 CM2250 B128 FIS5406778.chm
QSB6.7 CM2250 EC FIS4312432.chm
QSB6.7 CM2350 B105 FIS4360365.chm
QSB6.7 CM2350 B136 FIS4360365.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 FIS2899384.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 Komatsu FIS2899384.chm
QSC8.3 - CM850/CM2850 FIS3667172.chm
QSC8.3 CM2880 C102 FIS3667172.chm
QSC8.3/QSL9 FIS4322448.chm
QSF2.8 CM2880 F105/QSF2.8 CM2880 F106 FIS4375108.chm
QSF3.8 CM2350 F107 FIS4375140.chm
QSF3.8 CM2350 F118 FIS5406825.chm
QSG12 CM2350 G110 FIS4375381.chm
QSK 23/60/78 CM500发电机 FIS4312412.chm
QSK 23/60/78 CM850发电机接口 FIS4312412.chm
QSK19 CM2350 K105 FIS4375859.chm
QSK19 CM850/CM2850 MCRS FIS4961028.chm
QSK19 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4961028.chm
QSK19/23/45/60/78 FIS3666763.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS   FIS4322451.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS   FIS4322451.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4322451.chm
QSK38 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4322451.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS FIS4322451.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS FIS4322451.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4322451.chm
QSK50/60 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4322451.chm
QSK60G, QSV81/91 - CM700/CM2358 K110 FIS4375831.chm
QSK60G, QSV81/91 - CM700/CM2358 K110 FIS4375831.chm
QSK78 G CM2358 FIS4375831.chm
QSK78 G CM2358 FIS4375831.chm
QSK95 CM2350 K111 FIS5406771.chm
QSK95 CM2350 K111 FIS5406771.chm
QSL9 - CM850/CM2850 FIS3667172.chm
QSL9 - CM850/CM2850 - 发电机 FIS3667172.chm
QSL9 CM2250 L115 FIS5406817.chm
QSL9 CM2350 L102 FIS4360366.chm
QSL9 CM2350 L120 FIS4360366.chm
QSL9 CM2880 FIS2899384.chm
QSM11 FIS4312416.chm
QSM11 - CM876 - 发电机 FIS4960393.chm
QSNT14 CM876 N102 FIS4960729.chm
QSX11.9/15 CM2250 ECF FIS2899384.chm
QSX15 FIS4322446.chm
QSX15 CM2350 X105 FIS4360456.chm
QTR CM2350 TR102 FIS4960729.chm
RAM ISB6.7 CM2350 FIS4961207.chm
签名/ISX FIS4322446.chm
签名/ISX - CM870 FIS3667168.chm
Westport GX15 CM871 FIS4960393.chm
X15 CM2350 X114B FIS5463799.chm
X15 CM2350 X116B FIS5463800.chm

产品 FIS下载链接
12V140 - CM850/CM2850 FIS4960412.chm
12V140 - CM850/CM2850 FIS4960412.chm
12V140 30 CM2250 FIS4961233.chm
12V140 30 CM2250 FIS4961233.chm
4D95 3.3 CM2250 FIS4961233.chm
4D95 CM2150C/CM2150D FIS4915984.chm
6D125/6D140/6D170 - CM850/CM2850 FIS4960412.chm
6D125/6D140/6D170 11/15/23 CM2250 FIS4961233.chm
6D125/6D140/6D170 11/15/23 CM2350 FIS4961233.chm
6D170 23 CM2250 FIS4961233.chm
B4.5 CM2350 B147B FIS5464014.chm
B6.7 CM2350 B148B FIS5464017.chm
康明斯排放解决方案后处理 FIS4960987.chm
HS CM2250电力系统 FIS4961233.chm
混合型PECM CM5190 FIS4961233.chm
INSITE集成模拟器 - 单模 FIS4961233.chm
ISB - CM850 FIS4915984.chm
ISB4.5 CM2350 B104 FIS4332589.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN FIS4960987.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4960987.chm
ISB4.5/6.7 ISD4.5/6.7 CM2150 SN (Euro 5) FIS4960987.chm
ISB5.9 G/ISC8.3 G CM2180/CM2380 FIS4322394.chm
ISB5.9/ISD6.7 CM2880 WFLD FIS4960987.chm
ISB6.7 CM2250 FIS4961233.chm
ISB6.7 CM2350 B103 FIS4350229.chm
ISB6.7 CM2350 B142 FIS5464023.chm
ISB6.7G CM2380 FIS4322394.chm
ISBe2/3 - CM850 FIS4915984.chm
ISBe4(4和6缸) FIS4915984.chm
ISC / 公交巴士ISL8.3 - CM850 FIS4915984.chm
ISC8.3 CM2250 FIS4961233.chm
ISC8.3 CM2880 SN FIS4960987.chm
ISD6.7 CM2150 SN FIS4960987.chm
ISF2.8 CM2220 AN FIS4960987.chm
ISF2.8 CM2220 EC/ECF2/ECCF2 FIS4960987.chm
ISF2.8 CM2220 IAN FIS4322396.chm 
ISF2.8/3.8 CM2220 FIS4960987.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 AN FIS4960987.chm
ISF2.8/3.8 CM2220 IAN/F122 FIS4322397.chm
ISF3.8 CM2220 AN FIS4960987.chm
ISF3.8 CM2220 IAN FIS4322397.chm
ISL G - CM2180/CM2380 FIS4322395.chm
ISL8.9 - CM850 FIS4915984.chm
ISL8.9 CM2150 SN FIS4960987.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 4.5) FIS4960987.chm
ISL8.9 CM2150 SN (Euro 5) FIS4960987.chm
ISL8.9/ISL9.5 CM2880 NS5 FIS4960987.chm
ISL8.9G CM2380 FIS4322395.chm
ISL9 CM2250 FIS4961233.chm
ISLe4(6缸) FIS4915984.chm
ISM11 CM876 SN FIS4960987.chm
ISV5.0 CM3230 V103 FIS4961233.chm
ISX/ISZ13 CM2150 SN FIS4960987.chm
ISX12/11.9/15 CM2250 FIS4961233.chm
ISZ13 CM2150 FIS4960987.chm
ISZ13 CM2880 SN FIS4960987.chm
QSB3.3 CM2250 EC FIS4312462.chm
QSB4.5 CM2250 EC FIS4312446.chm
QSB4.5 CM2350 B106 FIS4375193.chm
QSB4.5/5.9/6.7 - CM850/CM2850 FIS4915984.chm
QSB6.7 CM2250 EC FIS4312428.chm
QSB6.7 CM2350 B105 FIS4360367.chm
QSB6.7 CM2350 B130 FIS5406535.chm
QSB6.7 CM2350 B136 FIS4360367.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 FIS2899385.chm
QSB6.7/QSL 9 CM2250 Komatsu FIS2899385.chm
QSC8.3 - CM850/CM2850 FIS4915984.chm
QSC8.3 CM2880 C102 FIS4915984.chm
QSF2.8 CM2880 F105/QSF2.8 CM2880 F106 FIS4375109.chm
QSF3.8 CM2350 F107 FIS4375155.chm
QSF3.8 CM2350 F118 FIS5406829.chm
QSG12 CM2350 G110 FIS4375382.chm
QSK19 CM850/CM2850 MCRS FIS4960412.chm
QSK19 CM850/CM2850 MCRS发电机 FIS4960412.chm
QSL9 - CM850/CM2850 FIS4915984.chm
QSL9 - CM850/CM2850 - 发电机 FIS4915984.chm
QSL9 CM2350 L102 FIS4360368.chm
QSL9 CM2350 L118 FIS5406537.chm
QSL9 CM2350 L120 FIS4360368.chm
QSL9 CM2880 FIS2899385.chm
QSNT14 CM876 N102 FIS4960987.chm
QSX11.9/15 CM2250 ECF FIS2899385.chm
QSX15 CM2350 X105 FIS4360451.chm
QTR CM2350 TR102 FIS4960987.chm
RAM ISB6.7 CM2350 FIS4961233.chm