Onan QG 5500 EFI generator

适用于房车的Onan QG 5500 EFI

频率(赫兹) 60
认证 Tier 4 Final / IV阶段
燃料类型 气体

应用

旅宿车和房车发电机
  • 融入电子燃油点火功能以获得最佳性能。
  • 拥有充足的功率来运行两台空调。
发电机型号 赫兹 额定值 电压(伏) 电流(安) 燃料类型 认证 规格表
5.5HGJAA-1273 (**1384) 60 5.5 1 120 45.8 气体 EPA Tier 4、EU Stage I A-1430
5.5HGJAA-600 60 5.5 1 120 45.8 气体 EPA Tier 4、EU Stage I A-1430


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。